Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6232 [X]

Grodzisk, dnia 4 listopada 2013 r.

Ustawa Sejmu nr 195

o zmianie Ordynacji wyborczej

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Książęca Komisja Wyborcza jest powoływana odrębnie dla każdych wyborów i referendum”;
  2. Dodaje się art. 9a o tytule „Informowanie o głosowaniu”, w brzmieniu „Książęca Komisja Wyborcza może uchwalić rozesłanie wiadomości e-mail informujących obywateli — ogół lub ogół niegłosujących — o nadchodzącym lub trwającym głosowaniu oraz możliwości oddania głosu, jak również zamieszczenie takiej informacji na stronie głównej serwisu internetowego Księstwa Sarmacji; w takim przypadku przepisu art. 40 ust. 1 pkt 14 Kodeksu Sprawiedliwości nie stosuje się”;
  3. Art. 7 ust. 5 („Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów liczące co najmniej trzy nieodrzucone kandydatury. Listy kandydatów szereguje się od stronnictwa posiadającego najwięcej do stronnictwa posiadającego najmniej aktywnych stronników. W przypadku równej liczby aktywnych stronników decyduje czynnik losowy”) otrzymuje brzmienie „Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów liczące co najmniej trzy nieodrzucone kandydatury. Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania”;
  4. Art. 17 ust. 4 („W przypadkach nieuregulowanych w ustawie rozstrzyga Książę”) otrzymuje brzmienie „W przypadkach nieuregulowanych w ustawie rozstrzyga Książęca Komisja Wyborcza”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk Romański,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny