Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 634 [X]

Grodzisk, dnia 19 sierpnia 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji

o zmianie Statutu Miasta Koronnego Soli (uchylony)

Art. 1. [Zmiana Statutu]

W Statucie Miasta Koronnego Soli z dnia 11 grudnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Skreśla się art. 4;
 2. Art. 6 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 6. [Mianowanie Burmistrza]
  1. Burmistrz jest mianowany przez Księcia na kadencję czteromiesięczną, licząc od dnia złożenia ślubowania.
  2. Burmistrz pełni obowiązki do chwili złożenia ślubowania przez nowo mianowanego Burmistrza.
  3. Burmistrz obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: ?Uroczyście ślubuję na urzędzie Burmistrza Miasta Soli rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Księstwa Sarmacji i Miasta oraz strzec ich interesów, czynić wszystko dla pomyślności Sarmacji, Soli i dobra wspólnego, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Miasta Soli. (Tak mi dopomóż Bóg)?.
  4. Książę może odwołać Burmistrza przed upływem kadencji".

Art. 2. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny