Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6375 [X]

Grodzisk, dnia 29 stycznia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 207

o zmienie ustawy sejmu nr 146 o prefektach

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. dodaje się art. 7e o tytule „Likwidacja gospodarstw prywatnych i licytacja znaczków”, w brzmieniu:

  1. Jeżeli wykonanie wobec mieszkańca prawomocnego wyroku sądu, postanowienia lub decyzji o ukaraniu nie jest możliwe z powodu braku środków pieniężnych na rachunku tego mieszkańca lub posiadanych przez niego instytucji prywatnych, Prefekt Generalny może postanowić w pierwszej kolejności o likwidacji gospodarstw prywatnych, a następnie licytacji znaczków mieszkańca, jeśli wykonanie jest niemożliwe pomimo likwidacji gospodarstw prywatnych, z zastrzeżeniem ust. 6.
  2. W przypadku kary grzywny na rzecz Korony, przyjmuje się wartość likwidowanych gospodarstw prywatnych jako 80% obowiązujących w chwili likwidacji kosztów zakupu tych gospodarstw, zwracając na rachunek mieszkańca środki pozostałe po wykonaniu prawomocnego wyroku, postanowienia lub decyzji o ukaraniu.
  3. W pozostałych przypadkach, z budżetu Rady Ministrów na rachunek mieszkańca zwraca się 80% obowiązujących w chwili likwidacji kosztów zakupu likwidowanych gospodarstw prywatnych.
  4. Nie można zlikwidować więcej gospodarstw prywatnych mieszkańca niż wynosi ich ilość pomniejszona o 1.
  5. Licytację przeprowadza prefekt za pośrednictwem Forum Centralnego, przyjmując za cenę wywoławczą 80 proc. wartości rynkowej z profilu znaczka, zwracając na rachunek mieszkańca środki pozostałe po wykonaniu prawomocnego wyroku, postanowienia lub decyzji o ukaraniu.
  6. Przed dokonaniem licytacji, o której mowa w ust. 5, Prefekt Generalny wzywa mieszkańca do zgromadzenia środków pieniężnych niezbędnych dla uniknięcia licytacji w oznaczonym terminie nie krótszym niż 72 godziny. Licytacja jest dopuszczalna po bezskutecznym upływie tego terminu. Przepisu ustępu niniejszego nie stosuje się w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji.
  7. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do innych funkcjonariuszy publicznych wykonujących prawomocne wyroki sądów, postanowienia lub decyzje o ukaraniu.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.
(—) Avril von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny