Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 643 [X]

Grodzisk, dnia 1 września 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 313

o lokacji osady Stiepanowka (uchylony)

Na zasadźcę Stiepanowki powołujemy Pana JAKUBA kawalera KACZYŃSKIEGO, którego do założenia Wsi w ciągu czterech niedziel zobowiązujemy, a któremu za to postanawiamy przyznać sto libertów. Ponadto, Stiepanowce za każdego trwale zamieszkującego w niej mieszkańca w dniu nadania praw wiejskich pięćdziesiąt libertów przyznamy. Wreszcie, Stiepanowce statut poniższy nadajemy jako kartę samorządnej w niej władzy jej mieszkańców.

Tak nam dopomóż Bóg!

Statut

Wsi Stiepanowki

W imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, Wandystanu oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy dla zapewnienia poddanym naszym w Stiepanowce mieszkającym wolnego decydowania o ich publicznych sprawach nadać im niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej ich władzy we Wsi Stiepanowce:

Art. 1. [Prawo]

Prawo we Wsi Stiepanowce stanowią, w hierarchii ważności, prawo państwowe, statut i rozporządzenia.

Art. 2. [Alias, konto bankowe, teren]

 1. Aliasem do stron internetowych Wsi Stiepanowki jest "www.stiepanowka.sarmacja.org".
 2. Kontem bankowym Wsi Stiepanowki w Banku Sarmacji jest "stiepanowka".
 3. Terenem, na którym znajduje się Wieś Stiepanowka, jest KOR1714.

Art. 3. [Herb, flaga, święto]

 1. Herbem Wsi Stiepanowki jest "w tarczy dwudzielnej w pas w polu górnym ciemnoniebieskim kłos zboża złoty, pole dolne czerwone".
 2. Flagą Wsi Stiepanowki jest "płat tkaniny składający się z dwóch równoległych pasów, z których górny jest ciemnoniebieski, a dolny czerwony; w centralnej części pasa ciemnoniebieskiego wyszyty kłos zboża złoty".
 3. Świętem Wsi Stiepanowki jest 16 sierpnia ? dzień Świętego Stefana, patrona Wsi.

Art. 4. [Władza]

 1. Władza we Wsi Stiepanowce należy, z woli Księcia, do stiepanowczyków.
 2. Stiepanowczykami są obywatele sarmaccy zamieszkujący Wieś Stiepanowka.
 3. Stiepanowczycy sprawują władzę za pośrednictwem wybieranego przez siebie Sołtysa.

Art. 5. [Sołtys]

Sołtys jest przedstawicielem Wsi Stiepanowki oraz organem stanowiącym i wykonawczym Wsi Stiepanowki.

Art. 6. [Wybór Sołtysa]

 1. Sołtys jest wybierany przez stiepanowczyków większością głosów w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym
 2. Sołtys jest wybierany na kadencję czteromiesięczną, licząc od dnia złożenia ślubowania.
 3. Książę określa szczegółowe tryb i zasady wyboru Sołtysa oraz przeprowadza wybór Sołtysa.
 4. Sołtys pełni obowiązki do chwili złożenia ślubowania przez nowo wybranego Sołtysa.
 5. Sołtys obejmuje urząd z chwilą złożenia publicznego ślubowania o treści: "Uroczyście ślubuję na urzędzie Sołtysa Wsi Stiepanowki rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Księstwa Sarmacji i Wsi oraz strzec ich interesów, czynić wszystko dla pomyślności Sarmacji, Stiepanowki i dobra wspólnego, przestrzegać praw Księstwa Sarmacji i Wsi Stiepanowki. (Tak mi dopomóż Bóg)".

Art. 7. [Kompetencje Sołtysa]

Sołtys:

 1. wydaje rozporządzenia i postanowienia,
 2. ustanawia i znosi organy administracji i instytucje Wsi Stiepanowki,
 3. określa kompetencje organów administracji Wsi Stiepanowki,
 4. powołuje i odwołuje pracowników administracji Wsi Stiepanowki,
 5. ustala wynagrodzenia pracowników administracji Wsi Stiepanowki,
 6. koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Wsi Stiepanowki,
 7. określa główne kierunki polityki Wsi Stiepanowki,
 8. zapewnia wykonywanie polityki Wsi Stiepanowki,
 9. określa plan zagospodarowania przestrzennego,
 10. chroni interesy Wsi Stiepanowki,
 11. gospodaruje mieniem Wsi Stiepanowki,
 12. określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
 13. określa ceny gruntów we Wsi Stiepanowce,
 14. nazywa dzielnice, osiedla, ulice, place i inne miejsca publiczne,
 15. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia Wsi Stiepanowki,
 16. nadaje i odbiera tytuł Honorowego Stiepanowczyka,
 17. wnosi do Księcia o zmianę statutu Wsi Stiepanowki,
 18. wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane prawem państwowym.

Art. 8. [Źródła finansowania]

Źródłami finansowania Wsi Stiepanowki są:

 1. dochody z majątku Wsi Stiepanowki,
 2. spadki, zapisy i darowizny na rzecz Wsi Stiepanowki,
 3. środki finansowe otrzymane od Korony,
 4. inne dochody uzyskane na podstawie prawa państwowego.

Art. 9. [Zmiana statutu]

Zmiana statutu Wsi Stiepanowki następuje w drodze dekretu Księcia wydanego na wniosek Sołtysa.

Przepisy wprowadzające

Statut Wsi Stiepanowki

§ 1. [Sołtys]

Na Sołtysa Wsi Stiepanowki zostaje mianowany, na okres jednego miesiąca, Pan JAKUB kawaler KACZYŃSKI.

§ 2. [Majątek Wsi Stiepanowki]

 1. Na majątek Wsi Stiepanowki składają się, w chwili wejścia w życie statutu, grunty publiczne położone w granicach Wsi Stiepanowki.
 2. Wsi Stiepanowce przyznaje się subwencję ogólną w wysokości tysiąca libertów.

§ 3. [Wybór Sołtysa]

Do czasu odrębnego unormowania, stosuje się odpowiednio szczegółowe tryb i zasady wyboru Burmistrza Miasta Koronnego Soli.

(—) gen. Łukasz markiz Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny