Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 6430 [X]

Grodzisk, dnia 18 marca 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 208

o obywatelstwie sarmackim

Art. 1. [Cel ustawy]

 1. Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
 2. Ustawa normuje nadawanie i utratę honorowego obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem honorowym”.

(Art. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 308 o obywatelstwie honorowym z dnia 21 grudnia 2016 r.)

Art. 2. [Właściwy organ]

 1. Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji.
 2. Obywatelstwo honorowe nadaje Książę na wniosek Sejmu.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 308 o obywatelstwie honorowym z dnia 21 grudnia 2016 r.)

Art. 3. [Procedura]

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego, z zastrzeżeniem przepisów art. 6a.
 2. Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:
  1. jako obywatel, spełniałby połowę kryterium sumy wag, określonej w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz
  2. nie został pozbawiony obywatelstwa na podstawie art. 8 w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 3. Po rozpoznaniu wniosku Książę ogłasza zamiar nadania lub odmowy nadania obywatelstwa; w przypadku mieszkańca, który posiadał obywatelstwo w przeszłości, może także wydać postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa.
 4. W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w miejscu określonym przez Księcia.
 5. Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa, z zastrzeżeniem, że nadanie obywatelstwa nie powoduje dopisania obywatela do spisu wyborców w aktualnie zarządzonych wyborach i referendach.

(Art. 3 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 209 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 9 kwietnia 2014 r.)

(Art. 3 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 241 o uproszczeniu procedury odzyskiwania i nadawania obywatelstwa sarmackiego z dnia 1 lutego 2015 r.)

(Art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 337 o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego z dnia 20 maja 2018 r.)

(Art. 3 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 368 ws. zmiany ustawy o obywatelstwie sarmackim dnia 15 kwietnia 2020 r.)

(Art. 3 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 386 o zmianie siły głosu i zasad uzyskiwania obywatelstwa w trakcie wyborów lub referendów z dnia 20 grudnia 2020 roku)

Art. 3a. [Procedura obywatelstwa honorowego]

 1. Książę nadaje obywatelstwo honorowe mieszkańcowi lub obywatelowi, który nieprzerwanie przez co najmniej 3 miesiące posiadał obywatelstwo oraz w sposób szczególny zasłużył się Księstwu Sarmacji.
 2. Książę nadaje obywatelstwo honorowe w drodze postanowienia. Nadanie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą publikacji.

(Art. 3a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 308 o obywatelstwie honorowym z dnia 21 grudnia 2016 r.)

Art. 4. [Przysięga]

 1. Rotą przysięgi obywatelskiej jest: „Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać”.
 2. Przysięgę obywatelską można złożyć z dodaniem formuły religijnej.

Art. 5. [Aktywny obywatel]

 1. Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji, w jawnych działach Forum Centralnego albo na czacie Discord, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
  1. Wagę równą 3 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego artykułu niewyróżnionego tytułem „Artykułu na Medal”.
  2. Wagę równą 5 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego artykułu wyróżnionego tytułem „Artykułu na Medal”.
  3. Wagę równą 1 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego komentarza lub postu w jawnych działach Forum Centralnego.
  4. (Skreślony).
  5. (Skreślony).
  6. Wagę równą 1/2 za każdą wypowiedź w formie nieukrytego ćwirka.
 2. (skreślony)
 3. (skreślony)
 4. Samorządy mają prawo ustalać kryterium aktywności uprawniające do sprawowania funkcji publicznych w tych samorządach.
 5. Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji.
 6. Funkcjonariusz publiczny może, nie wcześniej niż po upływie liczby dni równej liczbie dni poprzedniego urlopu, zawiadomić Kanclerza — w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego — o urlopie trwającym do 21 dni; urlop kończy się z dniem wskazanym w zawiadomieniu lub z chwilą wypowiedzi w miejscu, o którym mowa w ust. 1. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli funkcjonariusz w okresie ostatnich 30 dni zamieścił w miejscu, o którym mowa w ust. 1, wypowiedzi w liczbie proporcjonalnej do liczby dni, w trakcie których nie trwał jego urlop.
 7. (Skreślony).

(Art. 5 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2014 r.)

(Art. 5 ust. 4 dodany Ustawą o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 12 maja 2014 r.)

(Art. 5 ust. 3 dodany, a ust. 2 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 233 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 30 listopada 2014 r.)

(Art. 5 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 272 o serduszkach z dnia 11 lutego 2016 r.)

(Art. 5. ust. 2. skreślony Ustawą Sejmu nr 281 o zniesieniu aktywności za serduszka z dnia 8 kwietnia 2016 r.)

(Art. 5. ust. 1. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 285 o ważonej aktywności z dnia 10 maja 2016 r.)

(Art. 5. ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 291 o zmianie ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 25 lipca 2016 r.)

(Art. 5. ust. 1, 3, 4 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 304 o złagodzeniu przepisów dotyczących aktywności z dnia 4 listopada 2016 r.)

(Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 313 o zmianie niektórych ustaw z dnia 20 stycznia 2017 r.)

(Art. 5. ust. 7. dodany Ustawą Sejmu nr 324 z dnia 2 czerwca 2017 roku o fakultatywnym odwoływaniu nieaktywnych Asesorów Trybunału Koronnego)

(Art. 5. ust. 3. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 328 z dnia 13 sierpnia 2017 roku o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim)

(Art. 5 ust. 3 i 5 zd. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 7 skreślony Ustawą Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r.)

(Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 355 o zmianie ustawy o obywatelstwie z dnia 4 lutego 2019 r.)

(Art. 5 ust. 3 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 357 o zmianie wymogów wobec niektórych funkcjonariuszy publicznych z dnia 2 marca 2019 r.)

(Art. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 w brzmieniu ustalonym, a pkt 4 i 5 skreślone Ustawą Sejmu nr 359 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 26 czerwca 2019 r.)

(Art. 5 ust. 3 pkt 3 uchylony Ustawą Sejmu nr 364 o zniesieniu wymogu aktywności i zmianach w przepisach wyborczych z dnia 15 stycznia 2020r.).

Art. 5a. [Aktywność poza miejscami publicznymi]

 1. Mieszkańcowi mogą zostać przyznane punkty za aktywność poza miejscami publicznymi; nie więcej niż 20 punktów w okresie 30 dni.
 2. Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, mogą przyznawać Książę, Kanclerz, przedstawiciel sarmackiego serwera Discord i osoby, o których mowa w art. 34 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji.
 3. Punkty za aktywność, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się przez 30 dni od dnia ich przyznania w kryterium aktywności, o którym mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 5b.
 4. Postanowienia organów, o których mowa w ust. 2, wskazują aktywność, za którą zostały przyznane punkty.
 5. Książę może, w drodze rozporządzenia, określić inne przypadki, w których mieszkaniec może uzyskać punkty za aktywność poza miejscami publicznymi. Do tych przypadków nie stosuje się przepisów ust. 1, 2 i 4.

(Art. 5a dodany Ustawą o aktywności poza miejscami publicznymi z dnia 23 czerwca 2014 r.)

(Art. 5a. ust. 5. dodany Ustawą Sejmu nr 283 o punktach aktywności od Księcia z dnia 19 kwietnia 2016 roku.)

(Art. 5a ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 355 o zmianie ustawy o obywatelstwie z dnia 4 lutego 2019 r.)

(Art. 5a ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 359 o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim z dnia 26 czerwca 2019 r.)

(Art. 5a ust. 1 i 3 w brzmieniu ustalonym  Ustawą Sejmu nr 386 o zmianie siły głosu i zasad uzyskiwania obywatelstwa w trakcie wyborów lub referendów z dnia 20 grudnia 2020 roku)

Art. 5b.

Odznaka Dobrego obywatela przysługuje obywatelowi, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów, komentarzy lub Ćwirków w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo posty w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 60. Przepisy art. 5 ust. 1. stosuje się odpowiednio.

(Art. 5b dodany Ustawą Sejmu nr 386 o zmianie siły głosu i zasad uzyskiwania obywatelstwa w trakcie wyborów lub referendów z dnia 20 grudnia 2020 roku)

Art. 6. [Utrata obywatelstwa]

 1. Utrata obywatelstwa następuje wskutek:
  1. zrzeczenia się obywatelstwa,
  2. trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym.
 2. Utrata obywatelstwa jest skuteczna z chwilą postanowienia Księcia.

Art. 6a. [Uproszczony tryb odzyskania obywatelstwa]

 1. Mieszkaniec, który utracił obywatelstwo sarmackie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 lub został go pozbawiony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, może odzyskać obywatelstwo sarmackie, składając w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji podpis pod rotą przysięgi obywatelskiej.
 2. Akt odzyskania obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
 3. Przepisy ustępów poprzedzających nie stoją na przeszkodzie nadaniu obywatelstwa na zasadach i w trybie określonych w art. 3.
 4. Odzyskanie obywatelstwa sarmackiego w trybie określonym w ust. 1 nie powoduje dopisania obywatela do spisu wyborców w aktualnie zarządzonych wyborach i referendach.

(Art. 6a dodany Ustawą Sejmu nr 337 o uproszczonym trybie odzyskiwania obywatelstwa sarmackiego z dnia 20 maja 2018 r.)

(Art. 6a ust. 4 dodany Ustawą Sejmu nr 386 o zmianie siły głosu i zasad uzyskiwania obywatelstwa w trakcie wyborów lub referendów z dnia 20 grudnia 2020 roku)

Art. 7. [Pozbawienie obywatelstwa]

 1. Książę może pozbawić obywatelstwa obywatela, który:
  1. (skreślony)
  2. złożył publiczne oświadczenie o opuszczeniu Księstwa Sarmacji, chociażby poza jego terytorium.
 2. Książę może pozbawić obywatelstwa w okresie 30 dni od dnia nadania obywatelstwa po raz pierwszy; wniosek lub zgoda Sejmu, o których mowa w art. 8, nie są wymagane.
 3. Pozbawienie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą postanowienia Księcia.

(Art. 7 ust. 2 dodany, a ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 241 o uproszczeniu procedury odzyskiwania i nadawania obywatelstwa sarmackiego z dnia 1 lutego 2015 r.)

(Art. 7 ust. 1 p. 1 skreślony Ustawą Sejmu nr 355 o zmianie ustawy o obywatelstwie z dnia 4 lutego 2019 r.)

Art. 7a. [Pozbawienie obywatelstwa honorowego]

 1. Książę może pozbawić obywatelstwa honorowego obywatela honorowego, który:
  1. został skazany prawomocnym orzeczeniem Trybunału Koronnego za przestępstwo określone w art. 40-43 Ustawy Sejmu nr 115 – Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku,
  2. został wydalony w trybie wydalenia cudzoziemca na mocy odrębnych przepisów.
 2. Książę pozbawia obywatelstwa honorowego w drodze postanowienia. Pozbawienie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą publikacji.

(Art. 7a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 308 o obywatelstwie honorowym z dnia 21 grudnia 2016 r.)

Art. 8. [Złamanie przysięgi obywatelskiej]

Książę, na wniosek albo za zgodą Sejmu, może pozbawić obywatelstwa, jeżeli postępowanie obywatela jest sprzeczne z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej.

Art. 9. [Przepisy zmieniające]

 1. W art. 14 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. p. 6 staje się p. 7 oraz dodaje się p. 6 w brzmieniu „utraty statusu aktywnego obywatela”.
 2. Art. 2 ust. 2 („Radca traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, odmowy złożenia lub niezłożenia oświadczenia określonego w art. 5 ust. 1, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo odwołania przez Izbę. Utratę funkcji stwierdza Książę (Sekretarz Izby), w drodze postanowienia”) Ustawy Sejmu nr 175 o Naczelnej Izbie Architektury z dnia 11 maja 2013 r. otrzymuje brzmienie „Radca traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, odmowy złożenia lub niezłożenia oświadczenia określonego w art. 5 ust. 1, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, utraty statusu aktywnego obywatela, skazania lub ukarania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej albo odwołania przez Izbę. Utratę funkcji stwierdza Książę (Sekretarz Izby), w drodze postanowienia”.

Art. 10. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 9, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Traci moc Ustawa Sejmu nr 114 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 października 2010 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny