Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 647 [X]

Grodzisk, dnia 4 września 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 314

o lokacji Miasta Koronnego Morwieńca (uchylony)

Na zasadźcę Morwieńca powołujemy Pana MICHAŁA barona RADETZKIEGO, którego do założenia Miasta w ciągu czterech niedziel zobowiązujemy, a któremu za to postanawiamy przyznać sto libertów. Ponadto, Morwieńcowi za każdego trwale zamieszkującego w niej mieszkańca w dniu nadania praw miejskich pięćdziesiąt libertów przyznamy. Wreszcie, Morwieńcowi statut poniższy nadajemy jako kartę samorządnej w niej władzy jej mieszkańców.

Tak nam dopomóż Bóg!

Statut

Miasta Koronnego Morwieńca

W imię Boga Wszechmogącego!

My, Piotr Mikołaj, z łaski Bożej książę Sarmacji, pan w Grodzisku i suweren Armerii, Baraniego Pola, Gellonii, Korony Sarmacji, Mirii, Morwanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa, Wagarii, Wandystanu oraz Złotego Wybrzeża, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż postanowiliśmy dla zapewnienia poddanym naszym w Morwieńcu mieszkającym wolnego decydowania o ich publicznych sprawach nadać im niniejszy statut jako kartę zasadniczą samorządnej ich władzy w Mieście Koronnym Morwieńcu:

§ 1. [Postanowienia główne]

 1. Wspólnotę samorządową osady Scrios atha Morvan, zwaną dalej osadą, stanowią jej mieszkańcy.
 2. Osada znajduje się na Terytorium Koronnym w Księstwie Sarmacji, na terenie KOR1610 .
 3. Prawo na terenie osady stanowią, w hierarchii ważności: prawo Księstwa Sarmacji, prawo Terytorium Koronnego oraz rozporządzenia i zarządzenia Taoiseach'a Scrios atha Morvan.
 4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
  1. osadzie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową osady Scrios atha Morvan w oficjalnych systemach Księstwa Sarmacji zwanej również Morwieńcem,
  2. Taoiseach'u - należy przez to rozumieć Taoiseacha osady Scrios atha Morvan,
  3. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd osady Scrios atha Morvan,
  4. Comhairl - należy przez to rozumieć Radę Miejską osady Scrios atha Morvan
  5. Comhairleoir - należy przez to rozumieć członka Rady Miejskiej osady Scrios atha Morvan.
  6. stronach internetowych - należy przez to rozumieć strony internetowe osady Scrios atha Morvan zamieszczone pod adresem www.morwieniec.sarmacja.org
  7. Morvan Miliste - należy przez to rozumieć siłyp porządkowe osady Scrios atha Morvan.
  8. miejsca publiczne osady - należy przez to rozumieć listy dyskusyjne, fora, czaty i inne miejsca wymiany informacji określone w rozporzadzeniu przez Taoiseacha

§ 2 [Osobowośc prawna]

 1. Osada posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 2. Samodzielność osady podlega ochronie sądowej.
 3. Do zakresu działania osady należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone prawem dla innych organów.

§ 3 [Symbole Osady]

 1. Herbem osady jest jednorożec na zielonym tle, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.
 2. Flagą osady jest umieszczony na zielono-czerwonym biały krzyż św. Jerzego, u zbiegu ramion którego znajduje się herb osady, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do niniejszego statutu.
 3. Hymnem osady jest utwór "Ionadh grásta", zamieszczony w załączniku do niniejszego statutu.
 4. Językami urzędowymi w osadzie są polski i gaelicki.
 5. Symbolem osady w systemach Księstwa Sarmacji jest MRV.
 6. Kontem bankowym osady jest "morwieniec" w Banku Sarmacji

§ 4 [Taoiseach]

 1. Taoiseach jest organem wykonawczym i prawodawczym osady.
 2. Taoiseach powoływany jest przez Księcia, chyba, że szczegółowe przepisy stanowią inaczej.
 3. Po dwóch miesiącach od momentu w którym osada w rozumieniu prawa Księstwa Sarmacji stanie się miastem, Comhairl zarzadza wybory Taoiseacha.
 4. Taoiseach wybierany jest przez Comhairl zwykłą większością głosów.
 5. Taoiseachem może zostać każdy obywatel Sarmacji mieszkający w osadzie. Kandydatury zgłaszają comhairleoirl.
 6. Kadencja Taoiseacha trwa 3 miesiące.
 7. Taoiseach może powołać rozporządzeniem inne organy władzy w osadzie oraz przekazać im część swoich uprawnień, zadań i obowiązków.
 8. Ponadto Taoiseach:
  1. określa i wykonuje główne kierunki polityki osady,
  2. określa plan zagospodarowania przestrzennego,
  3. reprezentuje i chroni interesy osady,
  4. gospodaruje mieniem osady,
  5. określa ceny gruntów w osadzie,
  6. ustanawia i znosi oraz nadaje i odbiera odznaczenia i tytuły osady.

§ 5 [Comhairl]

 1. Jeśli osada w rozumienia prawa Księstwa Sarmacji stanie się miastem, wtedy Taoiseach rozpisuje wybory do Comhairl.
 2. Ordynację wyborczą okresla Taoisecha osobnym rozporzadzeniem.
 3. Comhairl liczy 5 radców, którzy wybierają spośród własnego grona który prowadzi obrady.
 4. Comhairl przejmuje od Taoiseacha możliwość wydawania rozporzadzeń.
 5. Comhairl przyjmuje uchwaly za zgodą Taoiseacha, za wyjątkiem wyboru nowego Taoiseacha.
 6. Comhairl na wniosek jednego z radców lub 10% mieszkańców osady może uchylić zarzadzenia Taoiseacha.
 7. Comhairl może odrzucić veto Taoiseacha większością 2/3 głosów przy obecnosci co najmniej 4 Comhairleoir.
 8. Taoiseach ma prawo zasiadania w Comhairl.

§ 6 [Morvan Miliste]

 1. Morvan Miliste jest siłami porządkowymi osady.
 2. Zakres obowiązków, uprawnienia, strukturę i wynagrodzenia członków Morvan Miliste określa Taoiseach w osobnym rozporządzeniu.

§ 7 [Zmiana statutu]

 1. Zmiany do statutu wprowadza Taoiseach lub Comhairl w formie rozporządzenia.
 2. Zmiany w statucie zatwierdza Książę.

§ 8 [Postanowienia wykonawcze]

 1. Statut wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Taoiseach podejmuje rozporządzenia do których podjęcia obliguje go statut w ciągu miesiąca.

(—) gen. Łukasz markiz Prawda-Nowicki,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny