Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 6481 [X]

Grodzisk, dnia 22 kwietnia 2014 r.

Ustawa konstytucyjna

o konsolidacji organów wymiaru sprawiedliwości

Art. 1.

Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 5[1] otrzymuje brzmienie „Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Książę i organy powołane ustawą”;
 2. Art. 6 ust. 4[2] otrzymuje brzmienie „Stolicą Księstwa Sarmacji oraz siedzibą Księcia i Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk. Siedzibą Rady Ministrów jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg”;
 3. Art. 8 ust. 2[3] otrzymuje brzmienie „Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Kanclerz”;
 4. Skreśla się rozdział V[4].

Art. 2.

 1. Skreśla się art. 30 ust. 4 Kodeksu Sprawiedliwości[5].
 2. W art. 3 ust. 2 Ordynacji wyborczej słowa „Prezesem Sądu Najwyższego” zastępuje się słowami „Marszałkiem Sejmu”.
 3. Skreśla się art. 5a ust. 1 pkt 4 Regulaminu Sejmu[6].
 4. Skreśla się art. 1 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Dzienniku Praw[7].
 5. W art. 2 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych i gospodarce skreśla się słowa „sędziów Sądu Najwyższego”.
 6. W art. 5 ust. 2 Ustawy o obywatelstwie sarmackim skreśla się słowa „oraz sędziów Sądu Najwyższego”.
 7. W art. 1 ust. 2 Ustawy o Sądzie Koronnym skreśla się słowa „z wyłączeniem orzekania w sprawach należących do właściwości Sądu Najwyższego”.
 8. Traci moc Ustawa o Sądzie Najwyższym.
 9. Przepisy niniejszego artykułu mają moc ustawy zwykłej.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 1. Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Książę, Sąd Najwyższy i organy powołane ustawą.
 2. Stolicą Księstwa Sarmacji oraz siedzibą Księcia i Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk. Siedzibą Rady Ministrów i Sądu Najwyższego jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
 3. Opróżnienie tronu książęcego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 stwierdza Marszałek Sejmu, a jeżeli funkcja Marszałka Sejmu jest opróżniona — Prezes Sądu Najwyższego.
 4. Rozdział V [Sąd Najwyższy]: Art. 36. [Wyroki w imieniu Księstwa Sarmacji] Wyroki są wydawane w imieniu Księstwa Sarmacji. Art. 37. [Immunitet sędziowski] 1. Sędzia Sądu Najwyższego nie może być, bez uprzedniej zgody Sejmu lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 2. Sędzia Sądu Najwyższego nie może być aresztowany, chyba, że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego. Art. 38. [Sąd Najwyższy] 1. Sąd Najwyższy orzeka w sprawach zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu oraz ustala ich powszechnie obowiązującą wykładnię. 2. Wyroki Sądu Najwyższego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. 3. Książę powołuje i odwołuje sędziów Sądu Najwyższego za zgodą Sejmu, na czas nieokreślony. Książę stwierdza opróżnienie urzędu sędziego w przypadku rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo nieobecności trwającej ponad 30 dni. 4. Książę może wejść w skład Sądu Najwyższego za zgodą Sejmu. Sejm wyraża zgodę na czas jego kadencji. 5. Książę, w porozumieniu z Kanclerzem, powołuje i odwołuje Prezesa i Wiceprezesa Sądu Najwyższego z grona sędziów. W przypadku określonym w ust. 4 Książę może, w porozumieniu z Kanclerzem, objąć funkcję Prezesa Sądu Najwyższego.
 5. Skazany na karę banicji, w prawomocnie zakończonym postępowaniu sądowym lub cudzoziemiec wydalony z Księstwa Sarmacji na skutek prawomocnie zakończonego postępowania administracyjnego może, za pośrednictwem Księcia, poprzez pismo skierowane na jego oficjalny adres poczty elektronicznej wnieść do Sądu Najwyższego skargę w sprawie zgodności przepisu, na podstawie którego zapadło rozstrzygnięcie z normą prawną wyższego rzędu.
 6. [Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji nie podlegają uchwały Sejmu w sprawie] wyrażenia zgody na powołanie lub odwołanie sędziego Sądu Najwyższego.
 7. [Obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają] wyroki Sądu Najwyższego.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny