Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6536 [X]

Grodzisk, dnia 12 maja 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 215

o zmianie Ustawy o obywatelstwie sarmackim

Art. 1.

W art. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim dodaje się ust. 4 w brzmieniu „Funkcjonariusz publiczny może, nie wcześniej niż po upływie liczby dni równej liczbie dni poprzedniego urlopu, zawiadomić Kanclerza — w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego — o urlopie trwającym do 21 dni; urlop kończy się z dniem wskazanym w zawiadomieniu lub z chwilą wypowiedzi w miejscu, o którym mowa w ust. 1. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli funkcjonariusz w okresie ostatnich 30 dni zamieścił w miejscu, o którym mowa w ust. 1, wypowiedzi w liczbie proporcjonalnej do liczby dni, w trakcie których nie trwał jego urlop”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny