Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6671 [X]

Grodzisk, dnia 17 lipca 2014 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

— Kodeks Gellońsko-Starosarmacki (uchylony)

Rozdział I
RADA

Art. 1. [Rada]

 1. Rada jest parlamentem Gellonii i Starosarmacji.
 2. Radę tworzą, z mocy prawa, wszyscy obywatele wpisani do rejestru obywateli, o którym mowa w art. 2 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji. Ilekroć w ustawie jest mowa o „obywatelu”, należy przez to rozumieć obywatela, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Art. 2. [Marszałek]

 1. Pracami Rady kieruje Marszałek powoływany i odwoływany przez Premiera.
 2. Premier powołuje i odwołuje Wicemarszałka Rady na wniosek Marszałka.
 3. Wicemarszałek zastępuje Marszałka podczas jego nieobecności na stanowisku trwającej ponad 24 godziny oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.

Art. 3. [Inicjatywa uchwałodawcza]

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Rządowi oraz grupie co najmniej dwóch obywateli.
 2. Projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, składa się na ręce Marszałka.

Art. 4. [Pierwsze czytanie]

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały obejmuje debatę nad projektem oraz wprowadzanie autopoprawek przez wnioskodawcę.
 2. Marszałek, zarządzając pierwsze czytanie projektu, podaje jego termin. Pierwsze czytanie projektu trwa od trzech do siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Marszałek skraca pierwsze czytanie na wniosek Rządu lub co najmniej jednej trzeciej obywateli, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden obywatel nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.
 4. Marszałek przedłuża pierwsze czytanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rządu albo co najmniej jednej trzeciej obywateli. Pierwsze czytanie może być łącznie przedłużone o nie więcej niż czternaście dni.

Art. 5. [Drugie czytanie]

 1. Drugie czytanie projektu obejmuje głosowanie nad projektem.
 2. Marszałek, zarządzając głosowanie, podaje jego termin. Głosowanie trwa nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż siedem dni, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych obywateli rozstrzygnięcie Rady uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie, nawet jeżeli trwało krócej niż trzy dni.
 4. Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej jedna trzecia obywateli, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni.
 5. Przyjętą uchwałę Marszałek przekazuje Rządowi do ogłoszenia.

Art. 6. [Wymagana większość i kworum]

 1. Rada przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej jednej trzeciej obywateli. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Premiera. Zgody Rady wyrażonej w uchwale wymaga:
  1. przyjęcie ustawy przez Rząd, z zastrzeżeniem ust. 2,
  2. wyrażenie przez Rząd zgody na lokację miejscowości lub lenna,
  3. przeniesienie przez Rząd własności dorobku kulturowego historycznej miejscowości, prowincji, instytucji lub inicjatywy na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej,
  4. rozporządzenie przez Premiera majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przekraczającą 50 000 libertów.
 2. Ustawa o zmianie Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji, przyjmowana przez Rząd za zgodą obywateli wyrażoną w referendum, podlega wyłącznie pierwszemu czytaniu.
 3. W przypadku określonym w art. 5 ust. 4, jeżeli i w przedłużonym głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej jedna trzecia obywateli, zgoda Rady określona w ust. 1 nie jest wymagana.

Art. 7. [Przepisy porządkowe]

 1. Marszałek ma prawo przywołać obywatela „do porządku”, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady obowiązującego protokołu.
 2. Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu obywatela z obrad, jeżeli ten nadal uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.

Art. 8. [Zapytanie do członka Rządu]

Obywatel ma prawo zwrócić się na forum Rady z urzędowym zapytaniem do Premiera, ministra lub sekretarza. Odpowiedź powinna być udzielona, w tym samym miejscu, w terminie siedmiu dni od dnia zapytania. Przepisy art. 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział II
FINANSE PROWINCJI

Art. 9. [Źródła dochodów prowincji]

 1. Dochody Gellonii i Starosarmacji pochodzą w szczególności z podatków określonych przez przepisy prawa państwowego, subwencji dla prowincji, dochodów Książęcego Miasta Grodziska.
 2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego Rząd przedstawia Radzie sprawozdanie finansowe Gellonii i Starosarmacji, zawierające w szczególności podsumowanie dochodów i wydatków prowincji.

Art. 10. [Wspieranie inicjatyw użytecznych społecznie]

 1. Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy gellońsko-starosarmackiej, w wysokości do 50 000 libertów.
 2. Twórcy gellońsko-starosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie lub dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 50 000 libertów.
 3. Przepisy art. 5, art. 6 i art. 7 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych i gospodarce stosuje się odpowiednio

Art. 11. [Wynagrodzenia i premie]

 1. Z budżetu prowincji wypłaca się wynagrodzenia Premiera, Marszałka i Wicemarszałka Rady, ministrów i sekretarzy oraz innych pracowników.
 2. Funkcjonariuszowi przysługuje jedno wynagrodzenie, niezależnie od liczby sprawowanych funkcji.
 3. Wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi od 1 000 do 35 000 libertów miesięcznie z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wysokość wynagrodzenia funkcjonariusza za zakończony miesiąc określa Premier z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie może wynosić zero jeśli funkcjonariusz w okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnej pracy i nie zrealizował żadnego zadania.

Art. 12. [Premie dla obywateli]

Obywatelowi wpisanemu po raz pierwszy do rejestru przysługuje, wypłacana z urzędu, premia powitalna w wysokości 10 000 lt.

Art. 13. [Finanse pozostałe]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie Premier rozporządza majątkiem prowincji oraz zaciąga w jej imieniu zobowiązania, z zastrzeżeniem przepisu art. 6 ust. 1 pkt 4.

Rozdział III
RZĄD

Art. 14. [Kompetencje]

Do kompetencji Rządu należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów władzy publicznej.

Art. 15. [Akty urzędowe]

 1. Premier powołuje i odwołuje ministrów i sekretarzy. Akt powołania ministra lub sekretarza określa zakres zadań i kompetencji związanych z urzędem; może także określać inną nazwę urzędu.
 2. Premier może uchylać akty urzędowe ministrów i sekretarzy.

Rozdział V
SYMBOLE I ODZNACZENIA

Art. 16. [Symbole, hymn, stolica i święta prowincji]

 1. Herbem prowincji jest „Na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone”.
 2. Flagą prowincji jest flaga heraldyczna o proporcjach 5:8.
 3. Stolicą prowincji jest Fer.
 4. Świętami prowincji są dni 25 lutego (rocznica powstania Starosarmacji w 2010 roku) oraz 5 listopada (rocznica powstania Gellonii w 2003 roku).
 5. Hymn Gellonii i Starosarmacji to melodia Porilaisten marssi.

Art. 17. [Odznaczenie prowincji]

 1. Ordery i odznaczenia oraz sposób ich nadawania precyzuje odrębna Ustawa o orderach i odznaczeniach.

Art. 18. [Przodujące organizacje i inicjatywy]

 1. Rząd może przyznać organizacji lub inicjatywie wyższej użyteczności społecznej tytuł „Przodującej Organizacji (Inicjatywy, Instytucji…) Gellonii i Starosarmacji”.
 2. Tytuł może zostać odebrany przez Rząd w przypadku ustania przesłanek jego przyznania albo zaprzestania działalności przez organizację lub inicjatywę.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 19. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Ustawa Gellonii i Starosarmacji — Kodeks Gellońsko-Starosarmacki z dnia 9 sierpnia 2012 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny