Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6830 [X]

Grodzisk, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 228

o zmianie Ustawy o prefektach

Art. 1.

Art. 7 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie:

  1. Prefekt jest uprawniony do wszystkich działań faktycznych zwyczajowo wchodzących w zakres czynności porządkowych właściwych dla danego środka komunikacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przepis zdania poprzedzającego nie stoi na przeszkodzie podejmowaniu działań w nim określonych przez innych funkcjonariuszy publicznych.
  2. Usunięcie przez prefekta istotnych elementów unikalnej wypowiedzi może nastąpić w przypadku wymierzenia kary za popełnienie wykroczenia lub wniesienia aktu oskarżenia. Jeżeli jest to możliwe, oznacza się miejsce interwencji prefekta w treść wypowiedzi. W przypadkach mniejszej wagi prefekt może odstąpić od wymierzenia kary lub wniesienia aktu oskarżenia.
  3. W przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, prefekt może podjąć czynności określone w ust. 2 na wniosek pokrzywdzonego, po wniesieniu przez niego aktu oskarżenia. Jednakże, przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje w przypadku przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego z uwagi na interes społeczny.
  4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, usunięcia istotnych elementów unikalnej wypowiedzi może dokonać każdy funkcjonariusz publiczny posiadający taką możliwość, niezwłocznie zawiadamiając Prefekta Generalnego. W przypadku uznania podjętych czynności za bezzasadne, Prefekt Generalny przywraca stan poprzedni.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Daniel Chojnacki,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny