Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6842 [X]

Grodzisk, dnia 23 sierpnia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 230

o zmianie Ustawy o rankingu prowincji (uchylony)

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 224 o rankingu prowincji z dnia 20 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się art. 2 ust. 2 („Wyniki rankingu są skuteczne po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia; w okresie od chwili ogłoszenia do chwili skuteczności wyników rankingu Wysoka Komisja może dokonać niezbędnych korekt w punktacji”);
  2. Art. 3 ust. 2 („W rankingu uwzlędnia się, w okresie 30 dni poprzedzających sporządzenie rankingu: […]”) otrzymuje brzmienie „W rankingu uwzlędnia się, w okresie miesiąca objętego rankingiem: […]”;
  3. Art. 3 ust. 2 pkt 5 („zgłoszone przez prowincje inicjatywy prowincjonalne (art. 5 ust. 2)”) otrzymuje brzmienie „zgłoszone do 3. dnia kolejnego miesiąca inicjatywy prowincjonalne”;
  4. Art. 3 ust. 2 pkt 6 („zgłoszone przez prowincje zajęcie przez mieszkańców czołowych miejsc w rywalizacjach o zasięgu ogólnosarmackim lub międzynarodowym (art. 5 ust. 2)”) otrzymuje brzmienie „zgłoszone do 3. dnia kolejnego miesiąca zajęcie przez mieszkańców czołowych miejsc w rywalizacjach o zasięgu ogólnosarmackim lub międzynarodowym”;
  5. W art. 4 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Uchwała, o której mowa w ust. 1, może być przyjęta w okresie od dnia sporządzenia rankingu do ostatniego dnia miesiąca”;
  6. Art. 5 ust. 2 („Obowiązkiem namiestnika prowincji (powołanego przez niego członka Wysokiej Komisji) jest przedstawianie Wysokiej Komisji, wraz z proponowaną punktacją, propozycji: […]”) otrzymuje brzmienie „Obowiązkiem namiestnika prowincji (powołanego przez niego członka Wysokiej Komisji) jest przedstawianie Wysokiej Komisji propozycji: […]”;
  7. Art. 6 ust. 4 zd. 2 („Jednakże, tak obliczona kwota nie może być wyższa niż 400 000 lt”) otrzymuje brzmienie „Jednakże, tak obliczona kwota nie może być wyższa niż 500 000 lt”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny