Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7133 [X]

Grodzisk, dnia 24 listopada 2014 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o orderach i odznaczeniach prowincji (uchylony)

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Istota Ustawy]

Na podstawie Art. 17. Ustawy Gellonii i Starosarmacji – Kodeks Gellońsko-Starosarmacki, ustanawia się:

 1. Ordery nadawane za szczególne zasługi poczynione na rzecz Gellonii i Starosarmacji tylko i wyłącznie obywatelom Księstwa Sarmacji zamieszkałym na terenie Gellonii i Starosarmacji lub nie mieszkającym na terenie Gellonii i Starosarmacji ale wpisanym do Rejestru Obywateli prowincji.
 2. Odznaczenia przyznawane za działania mające na celu rozwój prowincji, nadawane mogą być:
  1. obywatelom i mieszkańcom Księstwa Sarmacji zamieszkałym na terenie Gellonii i Starosarmacji;
  2. obywatelom i mieszkańcom Księstwa Sarmacji nie zamieszkałym na terenie Gellonii i Starosarmacji.

Art. 2. [Nadawanie orderów i odznaczeń, częstotliwość nadawania i wartość]

 1. Ordery i odznaczenia nadaje Premier Gellonii i Starosarmacji w drodze postanowienia z inicjatywy własnej.
 2. Ordery i odznaczenia mogą być nadawane nie częściej niż raz na kwartał oraz podczas ważnych świąt Gellonii i Starosarmacji.
 3. Podczas zwykłej ceremonii nadawania orderów i odznaczeń jedna osoba może zostać uhonorowana najwyżej dwoma odznaczeniami i jednym orderem, natomiast przy okazji ważnych świąt przyzwala się na odznaczenie najwyżej 5 osób po jednym odznaczeniu lub orderze na osobę.
 4. Każde z odznaczeń posiada swoją wartość w postaci przypisanej liczby punktów.
 5. Odznaczenia nadawane osobom nie mieszkającym na terenie Gellonii i Starosarmacji nadaje się bez przypisanej odznaczeniu liczby punktów, chyba że osoba jest wpisana do Rejestru Obywateli prowincji.
 6. Otrzymanie orderu uzależnione jest od wartości zebranych odznaczeń (ust. 4), przy czym nie obliguje to do nadania orderu.
 7. Wyjątkiem od ustępu 6 jest Order Zjednoczenia. Zasady nadawania tego orderu określa art. 4 ust. 4.

Rozdział II
ORDERY

Art. 3. [Przepisy wprowadzające]

 1. Każdy order posiada 3 stopnie za wyjątkiem Orderu Zjednoczenia, który podzielony jest na 4 stopnie.
 2. Każdy ze stopni można otrzymać tylko raz, przy czym musi zostać zachowana kolejność otrzymywania kolejnych stopni rozpoczynając od najniższego.
 3. Każdy ze stopni można otrzymać po zebraniu wymaganej liczby punktów, i tak na stopień 3 zebrać należy 30 punktów, na stopień 2 zebrać należy 80 punktów, na stopień 3 zebrać należy 150 punktów.
 4. Od ust. 3 ustanawia się wyjątek w postaci Orderu Zjednoczenia. Zasady przyznawania określone są w art. 4 ust. 4.

Art. 4. [Order Zjednoczenia]

 1. Order Zjednoczenia jest najważniejszym i najwyższym orderem Gellonii i Starosarmacji nadawanym za szczególne zasługi na rzecz rozwoju prowincji na wszelakich płaszczyznach.
 2. Order może być nadany osobie o nieposzlakowanej opinii, niosącej pomoc innym i wytrwale dążącej do wzrostu chwały Gellonii i Starosarmacji.
 3. Order posiada 4 stopnie:
  1. Diamentowy Order Zjednoczenia – 1 st.
  2. Złoty Order Zjednoczenia – 2 st.
  3. Srebrny Order Zjednoczenia – 3 st.
  4. Brązowy Order Zjednoczenia – 4 st.
 4. Określa się warunki, po spełnieniu których możliwe jest otrzymanie każdego ze stopni:
  1. 1 stopień – otrzymanie wszystkich niższych stopni Orderu Zjednoczenia;
  2. 2 stopień – otrzymanie 3 stopnia Orderu Zjednoczenia oraz stopnia 1 wszystkich pozostałych orderów;
  3. 3 stopień – otrzymanie 4 stopnia Orderu Zjednoczenia oraz stopnia 2 wszystkich pozostałych orderów;
  4. 4 stopień – otrzymanie 3 stopnia wszystkich pozostałych orderów.

Art. 5. [Order Pogodnego Słońca]

 1. Order Pogodnego Słońca nadawany jest za szczególne zasługi w krzewieniu kultury oraz podtrzymywaniu tradycji Gellonii i Starosarmacji w każdym możliwym miejscu a w szczególności tam, gdzie nieprzyzwoitość i kalectwo ducha otępiają umysł.
 2. Order posiada 3 stopnie:
  1. Złoty Krzyż Orderu Pogodnego Słońca – 1 stopień.
  2. Srebrny Krzyż Orderu Pogodnego Słońca – 2 stopień.
  3. Brązowy Krzyż Orderu Pogodnego Słońca – 3 stopień.

Art. 6 [Order Półksiężyca]

 1. Order Półksiężyca nadawany jest za stanie na straży wartości moralnych oraz krzewienie postawy praworządnego Sarmaty wszędzie tam, gdzie duch Gellonii i Starosarmacji popłynie, gdzie słabi są uciśnieni a nierząd panuje.
 2. Order posiada 3 stopnie:
  1. Złoty Order Półksiężyca – 1 stopień.
  2. Srebrny Order Półksiężyca – 2 stopień.
  3. Brązowy Order Półksiężyca – 3 stopień.

Art. 7 [Order Gwiazdy Odrodzenia]

 1. Order Gwiazdy Odrodzenia nadawany jest za wkład włożony w ciągłą budowę świetności prowincji oraz do dodawania kolejnych powodów do dumy wszędzie tam, gdzie Gellonii i Starosarmacji obcy urąga i szydzi z dokonań.
 2. Order posiada 3 stopnie:
  1. Złoty Order Gwiazdy Odrodzenia – 1 stopień.
  2. Srebrny Order Gwiazdy Odrodzenia – 2 stopień.
  3. Brązowy Order Gwiazdy Odrodzenia – 3 stopień.

Rozdział III
ODZNACZENIA

Art. 8 [Przepisy wprowadzające]

 1. Odznaczenia mogą być przyznawane wielokrotnie tej samej osobie co najwyżej 2 razy do roku w przypadku tego samego odznaczenia.
 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest Medal Ciepłego i Puchatego, w przypadku którego nie określa się maksymalnej liczby nadań tego medalu.

Art. 9 [Medal Ciepłego i Puchatego]

Medal Ciepłego i Puchatego można zdobyć na dwa sposoby: 1. poprzez zebranie 3 woreczków Ciepłego i Puchatego, które przyznawane są przez innych mieszkańców Księstwa Sarmacji. Poprzez zebranie 3 woreczków rozumie się posiadanie ich w tej samej chwili. 2. za zebranie 10 woreczków CiP w sumie. Rozumie się przez to otrzymanie CiP w dłuższym czasie. 2. Ciepłe i Puchate przekazywane jest za zasługi warte uznania w oczach innych mieszkańców Księstwa Sarmacji. 3. Ciepłe i Puchate rozdaje się za pośrednictwem specjalnie przygotowanej aplikacji dostępnej na stronie: http://www.gis.sarmacja.org/cip.html . 4. Medal może być przyznawany wielokrotnie tej samej osobie. 5. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 10 punktów.
 1. Medal Ciepłego i Puchatego można zdobyć na dwa sposoby:
  1. poprzez zebranie 3 woreczków Ciepłego i Puchatego, które przyznawane są przez innych mieszkańców Księstwa Sarmacji. Poprzez zebranie 3 woreczków rozumie się posiadanie ich w tej samej chwili.
  2. za zebranie 10 woreczków CiP w sumie. Rozumie się przez to otrzymanie CiP w dłuższym czasie.
 2. Ciepłe i Puchate przekazywane jest za zasługi warte uznania w oczach innych mieszkańców Księstwa Sarmacji.
 3. Ciepłe i Puchate rozdaje się za pośrednictwem specjalnie przygotowanej aplikacji dostępnej na stronie: gis.sarmacja.org/cip.html.
 4. Medal może być przyznawany wielokrotnie tej samej osobie. 5. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 10 punktów.

Art. 10 [Medal Budowniczych]

 1. Medal Budowniczych GiS nadawany jest za tworzenie inicjatyw wymagających rozwiązań technicznych oraz prac przyczyniających się do rozwoju technicznego prowincji.
 2. Przez rozwiązania techniczne wymienione w ust. 1 rozumie się stworzenie nowego serwisu internetowego, dodanie funkcjonalności do strony prowincji oraz inne działania, które prowadzą do udostępnienia różnorakich narzędzi dostępnych dla innych mieszkańców w pierwszej kolejności Gellonii i Starosarmacji.
 3. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 8 punktów.

Art. 11 [Medal Pracowitości]

 1. Medal Pracowitości nadawany jest za tworzenie inicjatyw przyczyniających się do rozwoju fabularnego Gellonii i Starosarmacji, a także za powiększanie aktywności i zabiegania o dobrobyt prowincji.
 2. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 8 punktów.

Art. 12 [Medal Złotego Lauru]

 1. Medal Złotego Lauru przyznawany jest osobom, które przyczyniają się do rozkwitu sportu w Gellonii i Starosarmacji.
 2. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 6 punktów.

Art. 13 [Medal Perły Kultury]

 1. Medal Perły Kultury przyznawany jest osobom, które przyczyniają się do powiększania dorobku kulturalnego w Gellonii i Starosarmacji.
 2. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 6 punktów.

Art. 14 [Medal Krasomówcy]

 1. Medal Złotych Ust przyznawany jest osobom, które swoimi słowami przyczyniają się do rozwoju Gellonii i Starosarmacji we właściwym kierunku biorąc merytoryczny udział w debatach i wszelkich dyskusjach.
 2. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 4 punkty.

Art. 15 [Medal Dobrego Przewodnika]

 1. Medal Dobrego Przewodnika przyznawany jest osobom, które swoimi czynami pokazują drogę i ścieżkę rozwoju innym mieszkańcom, w szczególności nowym. Tym, którzy zabiegają o to, aby nikt na złą ścieżkę nie zboczył.
 2. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 6 punktów.

Art. 16 [Medal Nieskończonego Zaangażowania]

 1. Medal Nieskończonego Zaangażowania przyznawany jest osobom, które aktywnie uczestniczą w codziennym życiu prowincji, na które zawsze można liczyć i swoją obecnością pokazują, że prowincja żyje własnym życiem.
 2. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 4 punkty.

Art. 17 [Medal Kronikarza]

 1. Medal Kronikarza przyznawany jest osobom, które dbają o dorobek historyczny prowincji, które swoje wysiłki przeznaczają na przybliżenie minionych dziejów Gellonii i Starosarmacji oraz osobom, które zabiegają o to, aby przyszłe pokolenia mogły czerpać z naszego dorobku i być dumne z ziem, które zamieszkują.
 2. Mieszkaniec Gellonii i Starosarmacji za otrzymanie tego medalu otrzymuje 6 punktów.

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 18 [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Premier Gellonii i Starosarmacji

(—) Rattus Norvegicus-Chojnacki,
Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacjii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny