Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7202 [X]

Grodzisk, dnia 11 stycznia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 238

o odwołaniach od decyzji w sprawie wydalenia

Art. 1.

Art. 9 Ustawy Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. („(1) Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego. (2) Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny. (3) Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny (4) Wydalenie jest dożywotnie. Do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o karze banicji.”) otrzymuje brzmienie:

  1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego.
  2. Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny.
  3. Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny
  4. Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia wydania decyzji.
  5. Do cudzoziemca, w stosunku do którego wydano decyzję w sprawie wydalenia, stosuje się odpowiednio przepisy o karze więzienia.
  6. Treść odwołania oraz wypowiedzi wydalonego cudzoziemca w Sejmie podlegają każdorazowej, uprzedniej akceptacji Marszałka Sejmu.
  7. Wydalenie jest dożywotnie. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydalenia, do wydalonego cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o karze banicji.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny