Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7238 [X]

Grodzisk, dnia 1 lutego 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 241

o uproszczeniu procedury odzyskiwania i nadawania obywatelstwa sarmackiego

Art. 1.

Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 3 ust. 1 („Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera uzasadnienie”) otrzymuje brzmienie „Wniosek o nadanie obywatelstwa po raz pierwszy składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego”;
  2. Art. 3 ust. 2 pkt 1 („[Można nadać obywatelstwo mieszkańcowi, który:] zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 14 dni i, jako obywatel, spełniałby kryterium określone w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”) otrzymuje brzmienie „zamieszkuje Księstwo Sarmacji od co najmniej 7 dni i, jako obywatel, spełniałby połowę kryterium określonego w art. 5 ust. 1, lub posiadał obywatelstwo w przeszłości oraz”;
  3. Art. 3 ust. 4 („W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w wątku na Forum Centralnym zawierającym jego wniosek”) otrzymuje brzmienie „W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w miejscu określonym przez Księcia”;
  4. W art. 7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Książę może pozbawić obywatelstwa w okresie 30 dni od dnia nadania obywatelstwa po raz pierwszy; wniosek lub zgoda Sejmu, o których mowa w art. 8, nie są wymagane”; numerację ust. 2 zmienia się odpowiednio.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny