Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7415 [X]

Grodzisk, dnia 29 kwietnia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 247

o mandacie poselskim dla nowego obywatela (uchylony)

Art. 1.

W Ordynacji wyborczej Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 5 ust. 1 pkt 2 ([1. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu określa:] 2) termin zgłaszania list kandydatów) otrzymuje brzmienie:
  "2) termin zgłaszania list kandydatów i kandydatów nowych obywateli";
 2. Art. 5 ust. 5 (Termin zgłaszania list kandydatów w wyborach do Sejmu lub kandydatur na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów.) otrzymuje brzmienie:
  „Termin zgłaszania list kandydatów i kandydatur nowych obywateli w wyborach do Sejmu lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów”;
 3. Art. 5 ust. 6 (W wyborach do Sejmu wybiera się: 1. 5 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 30, 2. 7 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 30 do 59, 3. 9 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, 4. 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 90.) otrzymuje brzmienie:
  “W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się:
  1. 6 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 30,
  2. 8 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 30 do 59.
  3. 10 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, 4.
  4. 12 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 90
   - z zastrzeżeniem ust. 8.”;
 4. W art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
  “Z listy wyborczej nowych obywateli wybierany jest jeden poseł.”;
 5. W art. 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
  "W przypadku braku kandydatów na liście nowych obywateli, liczba wybieranych posłów, określona w ust. 6 zwiększana jest o 1 posła.";
 6. W art. 5 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
  “Na liście nowych obywateli może zostać umieszczony obywatel, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. pierwszy raz obywatelstwo otrzymał nie wcześniej niż 9 miesięcy przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1,
  2. nie został wybrany do Sejmu we wcześniejszych wyborach.”;
 7. W art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. ust. 1a i 1b w brzmieniu:
  "1a. Kandydaturę do Sejmu z listy nowych obywateli zgłasza się osobiście.
  1b. Nie można kandydować równocześnie z listy kandydatów oraz listy nowych obywateli.";
 8. W art. 7 ust. 2 (2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę znajdującą się na liście kandydatów w przypadku:) w pkt. 2 kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
  "3. mimo niespełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 9, w zgłoszeniu zaznaczył kandydowanie z listy nowych obywateli.";
 9. Art. 7 ust. 3. (Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania list kandydatów komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców.) otrzymuje brzmienie:
  "3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania list kandydatów i kandydatów nowych obywateli, komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą ogólną i listę wyborczą nowych obywateli — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców.";
 10. Art. 7 ust. 4. (Ważności zgłoszenia listy kandydatów lub wyrażenia zgody na kandydowanie nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania list kandydatów, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej.) otrzymuje brzmienie:
  "4. Ważności zgłoszenia listy kandydatów lub wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgłoszenia kandydata z listy nowych nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania list kandydatów, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej.";
 11. Art. 7 ust. 5. (Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów liczące co najmniej trzy nieodrzucone kandydatury. Książę ustala kolejność list kandydatów na karcie do głosowania w drodze losowania.) otrzymuje brzmienie:
  "Na karcie do głosowania umieszcza się listy kandydatów liczące co najmniej trzy nieodrzucone kandydatury oraz kandytów zgłoszonych na listę nowych obywateli i spełniających warunki wpisania na tę listę. Książę ustala kolejność list kandydatów oraz listę nowych obywateli na karcie do głosowania w drodze losowania.";
 12. W art. 7 po ust. 5. dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
  „6. Brak kandydatur na liście wyborczej nowych obywateli nie wstrzymuje przeprowadzenia głosowania.”;
 13. W art. 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  "1a. W wyborach do Sejmu z listy wyborczej nowych obywateli, obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z tej listy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.";
 14. W art. 10 ust. 2 (Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:) po pkt. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
  "3a. liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów z listy wyborczej nowych obywateli,";
 15. Art. 10 ust. 2 pkt 6 (Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:[...] 6. kandydatów, który uzyskali mandaty,) otrzymuje brzmienie:
  "6. kandydatów, którzy uzyskali mandaty z listy wyborczej ogólnej,";
 16. W art. 10 ust. 2 (Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach do Sejmu Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:) w pkt. 6 kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
  "6a. kandydata, który uzyskał mandat z listy wyborczej nowych obywateli.";
 17. W art. 10 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
  "W przypadku nieuzyskania mandatu przez kandydata z listy dodatkowej, mandat ten przypada kandydatowi z listy wyborczej ogólnej, zgodnie z zasadami opisanymi w ustępach porzedzających.";
 18. Art. 15 ust. 2 (Jeżeli zgodnie z ust. 1. składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.)otrzymuje brzmienie:
  „2. Jeżeli zgodnie z ust. 1. składu Sejmu nie można uzupełnić, a wakujących mandatów, wyłonionych z listy wyborczej ogólnej, są co najmniej trzy, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.”;
 19. Art. 15 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  „3. Jeżeli zgodnie z ust. 1. składu Sejmu - posła wybranego z listy wyborczej nowych obywateli - nie można uzupełnić, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny