Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 7436 [X]

Grodzisk, dnia 3 maja 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 248

o przejmowaniu instytucji pod zarząd państwa

Art. 1. [Cel ustawy]

Ustawa normuje tryb, warunek i zasady przejmowania instytucji niepaństwowych, zwanych dalej „instytucjami”, pod zarząd państwa, zasady funkcjonowania instytucji przejętych pod zarząd państwa oraz tryb zakończenia zarządu państwa.

Art. 2. [Instytucja]

 1. Instytucją w rozumieniu ustawy jest każda mająca związek z Księstwem Sarmacji uporządkowana forma działalności, pełniąca określoną funkcję.
 2. Instytucją w rozumieniu ustawy jest także serwis internetowy, system informatyczny lub baza danych przedstawiające istotną wartość, w szczególności jeżeli stanowią unikalne rozwiązanie twórcze.

Art. 3. [Warunek przejęcia]

 1. Warunkiem przejęcia instytucji pod zarząd państwa jest trwająca dłużej niż 30 dni nieobecność właściciela instytucji w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 2. Instytucja może zostać przejęta pod zarząd państwa także na wniosek właściciela; przepisy ustawy, z wyłączeniem art. 4 ust. 1, stosuje się odpowiednio.

Art. 4. [Tryb przejęcia]

 1. Kanclerz, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o nieobecności właściciela instytucji, zawiadamia właściciela instytucji o możliwości przejęcia instytucji pod zarząd państwa.
 2. Jeżeli właściciel instytucji w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyrazi zgodę lub nie zgłosi sprzeciwu wobec przejęcia instytucji pod zarząd państwa, Kanclerz przejmuje instytucję pod zarząd państwa, w drodze decyzji.
 3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, określa:
  1. nazwę instytucji,
  2. właściciela instytucji,
  3. sposób zarządzania instytucją przez państwo,
  4. zasady gospodarki finansowej instytucji.

Art. 5. [Zabezpieczenie instytucji]

 1. Niezwłocznie po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 2, Kanclerz zabezpiecza instytucję, archiwizując jej strony internetowe, systemy informatyczne i bazy danych oraz zapewniając ich zamieszczenie na serwerze Księstwa Sarmacji.
 2. Jeżeli w następstwie zamieszczenia stron internetowych, systemów informatycznych i baz danych instytucji na serwerze Księstwa Sarmacji utraciły one swoją funkcjonalność, Naczelna Izba Architektury zapewnia przywrócenie ich funkcjonowania.

Art. 6. [Zabezpieczenie w następstwie zagrożenia]

 1. Jeżeli Kanclerz zostanie zawiadomiony o zagrożeniu dla instytucji polegającym na możliwym jej zniszczeniu lub uniemożliwieniu niewymagającego spełniania dodatkowych warunków dostępu do niej zarówno dla właściciela, jak i dla mieszkańców Księstwa Sarmacji, niezwłocznie podejmuje działania, o których mowa w art. 5 ust. 1 w celu uchylenia zagrożenia.
 2. Niezwłocznie po podjęciu działań, o których mowa w art. 5 ust. 1, Kanclerz zawiadamia właściciela instytucji o podjętych działaniach.

Art. 7. [Finansowanie i wpływy z instytucji]

 1. Jeżeli instytucja przejęta pod zarząd państwa wymaga stałego subwencjonowania lub stałych dotacji, decyzja, o której mowa w art. 4 ust. 2 normuje zasady subwencjonowania lub dotowania instytucji przez Koronę.
 2. Jeżeli instytucja przejęta pod zarząd państwa przynosi dochód, decyzja, o której mowa w art. 4 ust. 2 określa nazwę rachunku, na który przekazywane będą wpływy z instytucji; wpływy te stanowią własność właściciela instytucji, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Wynagrodzenie osoby zarządzającej instytucją w imieniu państwa pokrywa się ze środków, o których mowa w ust. 1 lub 2, zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 4 ust. 2.

Art. 8. [Zakończenie zarządu]

Kanclerz, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku właściciela instytucji:

 1. uchyla decyzję, o którym mowa w art. 4 ust. 2,
 2. przekazuje na rachunek przez właściciela środki, o których mowa w art. 7 ust. 2,
 3. zapewnia właścicielowi ponowne zarządzanie instytucją.

Art. 9. [Przepisy przejściowe i końcowe]

 1. Ustawę stosuje się także do przejmowania pod zarząd państwa instytucji, których właściciele byli nieobecni w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji ponad 30 dni w chwili wejścia ustawy w życie.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny