Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiKonstytucja Królestwa Teutonii, poz. 7491 [X]

Srebrny Róg, dnia 23 maja 2015 r.

Konstytucja Królestwa Teutonii

(uchylony)

My, Teutończycy, jesteśmy dumni z osiągnięć naszych przodków, ich dziedzictwa i historii, którą nam pozostawili. Nauczeni ich doświadczeniem, tworzymy nierozerwalną wspólnotę obywatelską. Choć życzliwi i otwarci dla przybyszów, pomni zdarzeń, które doprowadziły do rewolucji Teutońskiego Maja, będziemy bronić naszą Ojczyznę przed wrogami i zwalczać każdy przejaw agresji w Nas skierowany. Jako Bracia i Siostry konstruujemy nasz wspólny Dom. Naszą Ojczyznę i dumną część Sarmackiej Rzeczpospolitej: Królestwo Teutonii. W trosce o wspólny dobrobyt, pamiętając o podstawowych wartościach Idei Teutonizmu i oddając cześć tym, którzy odeszli, ustanawiamy niniejszą Konstytucję, będącą zbiorem praw zasadniczych Teutońskiego Narodu.

 

Rozdział I: Królestwo Teutonii

Artykuł 1 [Przepis wstępny]

Królestwo Teutonii jest autonomiczną prowincją Księstwa Sarmacji.

 

Artykuł 2 [Prawo]

 1. Prawo Królestwa Teutonii stanowią, w hierarchii ważności:
   1) prawo Księstwa Sarmacji,
   2) niniejsza konstytucja,
   3) organiczne ustawy Senatu,
   4) umowy pomiędzy Teutonią a zewnętrznymi podmiotami,
   5) zwykłe ustawy Senatu i dekrety Króla,
   6) edykty Króla i rozporządzenia organów władzy wykonawczej,
   7) akty prawa miejscowego,
   8) normy teutońskiego prawa zwyczajowego.
 2. Ogólnie uznane zasady i normy prawa stanowią część składową systemu prawnego Królestwa.
 3. Prawo Królestwa, z wyłączeniem aktów prawa miejscowego, obowiązuje na całym jego terytorium.
 4. Edykty i rozporzadzenia mogą być wydawane wyłącznie w zakresie ustawowych upoważnień.

 

Artykuł 3 [Stolica oraz symbole]

 1. Stolicą Królestwa Teutonii jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg.
 2. Królewskie Miasto Złoty Gród korzysta z praw i przywilejów miasta stołecznego na zasadach określonycw ustawie.
 3. Symbole Królestwa Teutonii określa ustawa.

 

Artykuł 4 [Obywatelstwo teutońskie]

 1. Królestwo Teutonii, szanując teutońską tradycję, dla zachowania właściwego porządku we własnym życiu publicznym oraz jako wyraz swej autonomii, ustanawia obywatelstwo teutońskie.
 2. Ustawa może warunkować dopuszczenie do sprawowania wybranych funkcji w Królestwie Teutonii od posiadania obywatelstwa teutońskiego, o ile nie stoi to w sprzeczności z prawem wyższego rzędu.
 3. Król posiada obywatelstwo teutońskie z mocy prawa.
 4. Szczegóły dotyczące obywatelstwa teutońskiego, w szczególności warunki i tryb jego nadawania i pozbawiania oraz organy uprawnione do wykonywania tych czynności określa ustawa.

 

Rozdział II: Król Teutonii

Artykuł 5 [Rola Króla]

 1. Król jest głową Królestwa i jej najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych.
 2. Król czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i wyższych od niej praw, dba o spójność działań Królestwa, stoi na straży jego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

 

Artykuł 6 [Dekrety]

 1. Król wydaje Dekrety - akty normatywne równoważne zwykłym ustawom Senatu.
 2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Dekretem Króla.
 3. Dekret Króla, który zmienia lub uchyla ustawę Senatu, wymaga zatwierdzenia przez Senat większością głosów właściwą dla uchwalania ustaw.

 

Artykuł 7 [Regent]

 1. Na czas swojej nieobecności Król powołuje Regenta, który przejmuje jego obowiązki, w tym rolę Namiestnika prowincji w rozumieniu przepisów prawa państwowego.
 2. Król odwołuje Regenta w momencie, kiedy może osobiście sprawować swój urząd.
 3. Szczegóły dotyczące powoływania, odwoływania i funkcjonowania urzędu Regenta określa ustawa.

 

Artykuł 8 [Tron Królewski]

 1. Tron Królewski jest elekcyjny.
 2. Opróżnienie tronu królewskiego następuje wskutek:
   1) śmierci Króla,
   2) zrzeczenia się przezeń Tronu,
   3) trwałej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych,
   4) tymczasowej utraty możliwości sprawowania funkcji publicznych, o ile urząd Regenta nie jest obsadzony,
   5) nieprzerwanego opuszczenia Królestwa Teutonii na czas dłuższy niż 60 dni.
 3. Opróżnienie Tronu Królewskiego w przypadku określonym w ust. 2 pkt 5 stwierdza Senat w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów spośród wszystkich Senatorów Królestwa.
 4. Gdy Tron Królewski jest opróżniony, do czasu objęcia Tronu przez Sukcesora, zastępuje go Regent - o ile został powołany - lub Marszałek Senatu. Gdyby urzędy Regenta i Marszałka Senatu były nieobsadzone, Króla zastępuje obywatel teutoński mogący pełnić funkcje publiczne, który jako ostatni pełnił urząd Marszałka Senatu.

 

Artykuł 9 [Zgromadzenie Elektorów]

 1. Wyboru Króla dokonuje Zgromadzenie Elektorów, w skład którego mogą wchodzić wyłącznie obywatele teutońscy.
 2. Szczegóły dotyczące składu oraz zasad obradowania Zgromadzenia Elektorów określa ustawa.
 3. Mandaty elektorów wygasają z mocy prawa z dniem objęcia Tronu przez Sukcesora.

 

Rozdział III: Władza ustawodawcza

Artykuł 10 [Senat]

Naród sprawuję władzę ustawodawczą i kontrolę nad działalnością władzy wykonawczej poprzez Senat.

 

Artykuł 11 [Skład Senatu]

 1. Mandaty senatorskie mogą sprawować wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo teutońskie i prawo sprawowania funkcji publicznych w samorządach.
 2. Mandatu senatorskiego nie można łączyć z Tronem Królewskim, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Królowi przysługuje prawo do udziału w obradach Senatu.
 4. Skład senatu oraz tryb uzyskiwania i utraty mandatów senatorskich określa ustawa organiczna. W przypadku braku ustawy, mandaty senatorskie sprawują wszystkie osoby uprawnione według ust. 1 i 2.

 

Artykuł 12 [Kierowanie pracami Senatu]

 1. Pracami Senatu kieruje Marszałek, wybierany przez senatorów w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 2. O ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, wybór Marszałka Senatu przeprowadza Król.
 3. Marszałek może powołać Wicemarszałków, którzy wypełniają wyznaczone przez Marszałka obowiązki oraz zastępują Marszałka podczas jego nieobecności.
 4. W razie opróżnienia urzędu Marszałka Senatu lub niemożności prawidłowego pełnienia funkcji przez Marszałka i Wicemarszałków, Król tymczasowo przejmuje obowiązki Marszałka lub wyznacza jego zastępcę z grona senatorów.

 

Artykuł 13 [Proces ustawodawczy w Senacie]

 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Królowi, Senatorom oraz podmiotom wskazanym w ustawach.
 2. Senat przyjmuje zwykłe ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy senatorów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka.
 3. Senat przyjmuje ustawy organiczne większością głosów nie mniejszą niż 3/5 wszystkich senatorów.
 4. Uchwaloną ustawę Marszałek Senatu niezwłocznie przekazuje Królowi do podpisu.

 

Artykuł 14 [Zakończenie procesu ustawodawczego]

 1. Król podpisuje lub odmawia podpisania ustawy w terminie czternastu dni od momentu przekazania mu jej przez Marszałka Senatu.
 2. Król może odmówić podpisania ustawy, jeżeli:
   a) ustawa jest niezgodna z prawem wyższego rzędu,
   b) groziłoby to poważnym naruszeniem podstawowych interesów Królestwa.
 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 2, Król podaje do publicznej wiadomości powód niepodpisania ustawy.
 4. W przypadku, gdy Król nie podejmie w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, Marszałek Senatu podpisuje ustawę.
 5. Marszałek Senatu jest odpowiedzialny za opublikowanie podpisanej ustawy w Dzienniku Praw.

 

Rozdział IV: Władza wykonawcza

Art. 15 [Organy władzy wykonawczej]

Władzę wykonawczą w Królestwie sprawują Król oraz określone w konstytucji i ustawach urzędy.

 

Art. 16 [Rada Królestwa Teutonii]

 1. Naczelnym organem władzy wykonawczej jest Rada Królestwa Teutonii, zwana dalej Radą.
 2. Kształt Rady oraz tryb powoływania i odwoływania jej członków określa ustawa organiczna.
 3. O ile ustawa nie stanowi inaczej, Rada jest odpowiedzialna za egzekwowanie przepisów prawa na obszarze Królestwa Teutonii.
 4. Radzie przysługują wszystkie kompetencje z zakresu administracji, niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej.

Art. 17 [Akty wykonawcze]

 1. Ustawy mogą upoważnić przedstawicieli władzy wykonawczej do wydawania aktów wykonawczych: edyktów - w przypadku Króla - lub rozporządzeń - w przypadku pozostałych urzędów.
 2. Senat może uchylić edykt Króla bezwzględną większością głosów.
 3. Senat może uchylić rozporządzenie zwykłą większością głosów.

 

Art. 18 [Odpowiedzialność władzy wykonawczej]

 1. Senat wraz z Królem sprawują kontrolę nad Radą i pozostałymi urzędami władzy wykonawczej.
 2. Przedstawiciele władzy wykonawczej mają obowiązek udzielania w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów.

 

Rozdział V: Przepisy końcowe

Artykuł 19 [Zmiana Konstytucji]

 1. Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona w trybie właściwym dla uchwalania ustaw organicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Nową konstytucję lub ustawę o zmianie konstytucji uznaje się za uchwaloną wyłącznie po podpisaniu jej przez Króla. Przepisu art. 14 ust. 4 nie stosuje się.

 

Artykuł 20 [Wejście w życie]

 1. Niniejsza Konstytucja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.
 2. W tym samym dniu traci moc Konstytucja KT z dnia 19 marca 2012 r.

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny