Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7560 [X]

Grodzisk, dnia 21 czerwca 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 249

o zmianie przepisów o cudzoziemcach

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

Art. 9. ust. 1 ("Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego") otrzymuje brzmienie: "Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego z innych powodów, niż jego utrata w wyniku nieobecności w systemie informatycznym".

Art. 9 ust. 2 ("Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest niepożądany z uwagi na interes publiczny.") otrzymuje brzmienie: "Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodą Sejmu - byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny".

(Poprawka redakcyjna — usunięto literówkę ("za zgodną Sejmu") oraz błąd w pisowni ("byłego obywatela nie będącego").)

Art. 9. ust. 4 drugie zdanie ("Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia wydania decyzji") otrzymuje brzmienie: "Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny