Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7609 [X]

Grodzisk, dnia 10 lipca 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 251

o zmianie przepisów dotyczących wymiaru sprawiedliwości

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 42. ust. 1 w pkt 6. kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "niepodporządkowanie się orzeczeniu sądu.";
  2. art. 29. ust. 6. ("Odbywający karę więzienia nie może wnosić prywatnych aktów oskarżenia, pozwów ani składać innych wniosków urzędowych — za wyjątkiem wniosku o zwolnienie z odbycia reszty kary, chociażby przez pełnomocnika. W jego imieniu oraz na jego wniosek czynności te podejmuje Prefekt Generalny, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Na odmowę lub brak rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni przysługuje zażalenie do Księcia.") otrzymuje brzmienie: "Odbywający karę więzienia nie może wnosić prywatnych aktów oskarżenia, pozwów ani składać innych wniosków urzędowych chociażby przez pełnomocnika, z zastrzeżeniem ust. 6a. W jego imieniu oraz na jego wniosek czynności te podejmuje Prefekt Generalny, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona porządku prawnego lub istotnych praw skazanego. Na odmowę lub brak rozpoznania wniosku w terminie siedmiu dni przysługuje zażalenie do Księcia.";
  3. po art. 29. ust. 6. dodaje się ust. 6a. w następującym brzmieniu: "Odbywający karę więzienia może składać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz o zwolnienie z odbycia reszty kary. Wnioski składa się w niepublicznym dziale Więzienia Książęcego";
  4. występujący we właściwych odmianach zwrot "Sąd Koronny" zastępuje się słowem "sąd" we właściwej odmianie.
Art. 2.

W ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą o finansach" wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 3. ust. 11. ustawy o finansach ("Opłata od wniesienia prywatnego aktu oskarżenia lub prywatnego pozwu przed Trybunałem Koronnym wynosi 3950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów.") otrzymuje brzmienie: "Opłata od wniesienia przez osobę prywatną aktu oskarżenia lub pozwu przed Trybunałem Koronnym wynosi 3950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów.".
  2. art. 3. ust. 12. ustawy o finansach ("Opłata od wniesienia prywatnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed Trybunałem Koronnym wynosi 1950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów.") otrzymuje brzmienie: "Opłata od wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed Trybunałem Koronnym wynosi 1950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłaty nie pobiera się, jeżeli o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi organ publiczny lub jeżeli sprawę przeprowadzono na wniosek organu publicznego.".
Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Siergiusz wicehrabia Asketil,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny