Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7652 [X]

Grodzisk, dnia 22 lipca 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 254

o opłacie za niegłosowanie w Sejmie (uchylony)

Art. 1.

W artykule 5 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dokonuje się następujących zmian:

  1. dodaje się ustęp 7 o treści „Marszałek wymierza karę w wysokości 7 500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone”.
  2. ustęp 5 („Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni.”) otrzymuje brzmienie:
    Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału — za pomocą poczty konnej”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny