Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7746 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 255

o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 1 ust. 1 („Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 18% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach”) otrzymuje brzmienie: „Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 25% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach”.
  2. Dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Każdego pierwszego i piętnastego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, jeśli mieszkaniec w ciągu ostatnich 30 dni był obecny w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się podatku z rachunku mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio”.
  3. Art. 1 ust. 4 („Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, a także, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 30 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 2, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim”.
  4. Art. 3 ust. 5 („Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów; przepisu nie stosuje się do zmiany danych w profilu instytucji bez możliwości publikacji oraz do zmiany danych w profilu mieszkańca, w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji”) otrzymuje brzmienie: „Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny