Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 7981 [X]

Grodzisk, dnia 13 listopada 2015 r.

Ustawa Sejmu nr 265

o zmianie Ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 1 ust. 1 („Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 25% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach”) otrzymuje brzmienie: „Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i prowincji — na rachunek Rady Ministrów pobiera się pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2”.
 2. Art. 1 ust. 2 („Każdego pierwszego i piętnastego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, jeśli mieszkaniec w ciągu ostatnich 30 dni był obecny w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się podatku z rachunku mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji”) otrzymuje brzmienie: „Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni”.
 3. W art. 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 500 lt”.
 4. Art. 3 ust. 8 („Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie: „Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 7950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”.
 5. Art. 3 ust. 9 („Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 69 950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie: „Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 66 950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”.
 6. W art. 3 dodaje się ust. 13-17 w brzmieniu:
  „13. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 1000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
  14. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 950 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki:
  (1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność,
  (2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.
  15. Opłata za zmianę herbu wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Księcia.
  16. Opłata za umieszczenie artykułu w rotatorze na stronie głównej wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.
  17. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 490 lt do 24 950 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia”.
 7. Art. 9 ust. 1 („Twórcy inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy”) otrzymuje brzmienie: „Twórcy ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy”.
 8. Skreśla się art. 1 ust. 3 i 4 („3. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku miejscowości na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od nieuzupełnienia kantyny w okresie ostatnich 30 dni, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku miejscowości, jednakże nie mniej niż 5000 lt. 4. Każdego poniedziałku z rachunku miejscowości na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od miejscowości w wysokości 1000 lt”).

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny