Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8197 [X]

Grodzisk, dnia 2 lutego 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 270

o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych

Art. 1 [Przepisy zmieniające]

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

  1. Skreśla się art. 3 ust. 1. ["Środki ze sprzedaży gospodarstw prywatnych stanowią dochód Rady Ministrów."]
  2. Art. 7 ust. 3. [“Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym oraz żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.”] otrzymuje brzmienie: “Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.”
  3. Dodaje się w art. 7 ust. 4 w brzmieniu: “Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.”
  4. Zmienia się tytuł art. 8. na: [Wsparcie budżetu Księcia i Książęcych Sił Zbrojnych] oraz art. 8. ["Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 30 000 do 100 000 lt miesięcznie."] otrzymuje brzmienie: "1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 80 000 do 160 000 lt miesięcznie. 2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 30 000 do 70 000 libertów miesięcznie."
  5. Art. 8a. ust. 1. ["Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2."] otrzymuje brzmienie: "Najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2."
  6. Art. 8a. ust 2. ["Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = O × 300 + AO × 3500 + DO × 9000”, gdzie: 1. „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji, 2. „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 3. „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 4. „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji."] otrzymuje brzmienie: “Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = M x 500 + O × 1500 + AO × 5000 + DO × 10000”, gdzie: 1. „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji, 2. „M” jest liczbą osób ze statusem mieszkaniec sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 3. „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 4. „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 5. „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji."
  7. Art. 8a ust 3. ["Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być wyższa niż 100 000 lt."] otrzymuje brzmienie: "Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być niższa niż 100 000 lt."
  8. W art. 8a. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: “W przypadku realizacji w minionym miesiącu wspólnej inicjatywy przez dwie lub więcej prowincji obliczoną według wzoru z ust. 2 subwencję powiększa się dodatkowo o 20%.”
  9. W art. 8a. dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "Subwencji nie wypłaca się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na koncie głównym i kontach powiązanych prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż czterokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3."
  10. Art. 18. ["Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dokonuje się emisji 5000 lt na jego rachunek bankowy."] otrzymuje brzmienie: "Równocześnie z rejestracją nowego mieszkańca w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji dokonuje się z rachunku Rady Ministrów wypłaty 5000 lt na jego rachunek bankowy."

Art. 2 [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie w w dniu publikacji, z wyjątkiem art. 1 ust. 10 niniejszej ustawy, który wchodzi w życie w 7 dni od dna publikacji.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny