Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8238 [X]

Grodzisk, dnia 12 lutego 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 273

o zmianie przepisów Ordynacji Wyborczej

Art. 1 [Likwidacja listy wyborczej nowych mieszkańców]
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:
W art. 5 ust. 1. p. 2. skreśla się słowa: [“i kandydatów nowych obywateli”].
W art. 5 ust. 5. skreśla się słowa: [“i kandydatur nowych obywateli”].
Art. 5 ust. 6. [“W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się, z zastrzeżeniem ust. 8: (1) 6 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 60, (2) 8 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, (3) 10 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 90 do 119, (4) 12 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 120.“] otrzymuje brzmienie: “W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: (1) 5 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi mniej niż 60, (2) 7 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 60 do 89, (3) 9 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 90 do 119, (4) 11 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi co najmniej 120.”
Skreśla się art. 5 ust. 7. [“Z listy wyborczej nowych obywateli wybierany jest jeden poseł.”].
Skreśla się art. 5 ust. 8. [“W przypadku braku kandydatów na liście nowych obywateli, liczba wybieranych posłów, określona w ust. 6 zwiększana jest o 1 posła.”].
Skreśla się art. 5 ust. 9. [“Na liście nowych obywateli może zostać umieszczony obywatel, który spełnia łącznie następujące warunki: (1) pierwszy raz obywatelstwo otrzymał nie wcześniej niż 9 miesięcy przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, (2) nie został wybrany do Sejmu we wcześniejszych wyborach.”].
Skreśla się art. 7. ust. 3. [“Nie można kandydować równocześnie z listy kandydatów oraz listy nowych obywateli.”].
Skreśla się art. 7 ust. 4. p. 4. [“mimo niespełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 9, w zgłoszeniu zaznaczył kandydowanie z listy nowych obywateli.”].
W art. 7. ust. 5. skreśla się słowa: “i kandydatów nowych obywateli” oraz “i listę wyborczą nowych obywateli”.
W art. 7. ust. 6. skreśla się słowa: “lub zgłoszenia kandydata z listy nowych”.
W art. 7. ust. 7. skreśla się słowa: “oraz kandydatów zgłoszonych na listę nowych obywateli” oraz “oraz listę nowych obywateli”.
Skreśla się art. 7. ust. 8. [“Brak kandydatur na liście wyborczej nowych obywateli nie wstrzymuje przeprowadzenia głosowania.”].
Skreśla się art. 9. ust. 2. [“W wyborach do Sejmu z listy wyborczej nowych obywateli, obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z tej listy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.”].
Skreśla się art. 10. ust. 2. p. 4. [“liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów z listy wyborczej nowych obywateli,”].
Skreśla się art. 10. ust. 2. p. 8. [“kandydata, który uzyskał mandat z listy wyborczej nowych obywateli.”].
Skreśla się art. 15. ust. 3. [“Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu — posła wybranego z listy wyborczej nowych obywateli — nie można uzupełnić, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.”].
Art. 2 [Liberalizacja biernego prawa wyborczego]
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:
Skreśla się art. 2. ust. 2. p. 1. [“nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,”].
Skreśla się art. 2. ust. 2. p. 2. [“nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,”].
W art. 2 ust. 2. dodaje się p. 5. w brzmieniu: "Obywatel innej, uznawanej przez Księstwo Sarmacji, mikronacji, o ile z mikronacją tą wiążą Księstwo Sarmacji umowa konstytuująca wzajemne uznanie i umowa o podwójnym obywatelstwie".
Art. 2. ust. 3. [“Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia.”] otrzymuje brzmienie: “1. Wybrany na Księcia może być obywatel, który: (1) nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, (2) nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, (3) nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz (4) w chwili zarządzenia wyborów był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia.”
Art. 7. ust. 2. [“Kandydaturę do Sejmu z listy nowych obywateli zgłasza się osobiście.”] otrzymuje brzmienie: "Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o kandydatach posiadających obywatelstwo lub pełniących funkcję publiczną w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa."
Art.3 [Zmiana wagi głosów]
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. art. 8. ust. 2. [“Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 6, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, (2) 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 5 wsi lennych, (3) 8, jeżeli w tym okresie otrzymał od 6 do 8 wsi lennych, (4) 9, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 11 wsi lennych, (5) 10, jeżeli w tym okresie otrzymał od 12 do 14 wsi lennych, (6) 11, jeżeli w tym okresie otrzymał od 15 do 17 wsi lennych, (7) 12, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 18 wsi lennych lub jest Księciem.”] otrzymuje brzmienie: “Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 2, jeżeli posiada status aktywnego obywatela, (2) 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 4 wsi lennych, (3) 4, jeżeli w tym okresie otrzymał od 5 do 8 wsi lennych, (4) 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 13 wsi lennych, (5) 6, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 14 wsi lennych lub jest Księciem.”
Art.4 [Zmiana sposobu podziału mandatów]
W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:
Art. 10. ust. 3. [“Mandaty dzielone są na poszczególne listy kandydatów proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów. Liczbę głosów oddanych na listę dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5 i kolejne liczby nieparzyste. Jednakże, liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów na liście popartych przez co najmniej jednego wyborcę.”] otrzymuje brzmienie: “Podziału mandatów dokonuje się w taki sposób, że lista kandydatów, która zdobyła najwięcej głosów otrzymuje jeden mandat, zaś pozostałe mandaty mandaty dzielone są na poszczególne listy kandydatów proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów. Liczbę głosów oddanych na listę dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5 i kolejne liczby nieparzyste. Jednakże, liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów na liście popartych przez co najmniej jednego wyborcę.”
Skreśla się art. 10. ust. 6. [“W przypadku nieuzyskania mandatu przez kandydata z listy dodatkowej, mandat ten przypada kandydatowi z listy wyborczej ogólnej, zgodnie z zasadami opisanymi w ustępach poprzedzających.”].
W art. 10 dodaje się ust. 7. w brzmieniu: “Jednorazowo mandat poselski można pełnić maksymalnie dwie, także niepełne, kadencje z rzędu. Kolejne objęcie mandatu poselskiego może nastąpić po przerwie trwającej minimum jedną, również niepełną, kadencję.”
Art. 5 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Art. 1 [Likwidacja listy wyborczej nowych mieszkańców]

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. W art. 5 ust. 1. p. 2. skreśla się słowa: [“i kandydatów nowych obywateli”].
 2. W art. 5 ust. 5. skreśla się słowa: [“i kandydatur nowych obywateli”].
 3. Art. 5 ust. 6. [“W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się, z zastrzeżeniem ust. 8: (1) 6 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 60, (2) 8 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, (3) 10 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 90 do 119, (4) 12 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 120.“] otrzymuje brzmienie: “W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: (1) 7 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi do 89, (2) 9 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 90 do 119, (3) 11 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi co najmniej 120.”
 4. Skreśla się art. 5 ust. 7. [“Z listy wyborczej nowych obywateli wybierany jest jeden poseł.”].
 5. Skreśla się art. 5 ust. 8. [“W przypadku braku kandydatów na liście nowych obywateli, liczba wybieranych posłów, określona w ust. 6 zwiększana jest o 1 posła.”].
 6. Skreśla się art. 5 ust. 9. [“Na liście nowych obywateli może zostać umieszczony obywatel, który spełnia łącznie następujące warunki: (1) pierwszy raz obywatelstwo otrzymał nie wcześniej niż 9 miesięcy przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, (2) nie został wybrany do Sejmu we wcześniejszych wyborach.”].
 7. Skreśla się art. 7. ust. 3. [“Nie można kandydować równocześnie z listy kandydatów oraz listy nowych obywateli.”].
 8. Skreśla się art. 7 ust. 4. p. 3. [“mimo niespełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 9, w zgłoszeniu zaznaczył kandydowanie z listy nowych obywateli.”].
 9. W art. 7. ust. 5. skreśla się słowa: “i kandydatów nowych obywateli” oraz “i listę wyborczą nowych obywateli”.
 10. W art. 7. ust. 6. skreśla się słowa: “lub zgłoszenia kandydata z listy nowych”.
 11. W art. 7. ust. 7. skreśla się słowa: “oraz kandydatów zgłoszonych na listę nowych obywateli” oraz “oraz listę nowych obywateli”.
 12. Skreśla się art. 7. ust. 8. [“Brak kandydatur na liście wyborczej nowych obywateli nie wstrzymuje przeprowadzenia głosowania.”].
 13. Skreśla się art. 9. ust. 2. [“W wyborach do Sejmu z listy wyborczej nowych obywateli, obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z tej listy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.”].
 14. Skreśla się art. 10. ust. 2. p. 4. [“liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów z listy wyborczej nowych obywateli,”].
 15. Skreśla się art. 10. ust. 2. p. 8. [“kandydata, który uzyskał mandat z listy wyborczej nowych obywateli.”].
 16. Skreśla się art. 15. ust. 3. [“Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu — posła wybranego z listy wyborczej nowych obywateli — nie można uzupełnić, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.”].

(Art. 1 ust. 3 w brzmieniu zmienionym Ustawą Sejmu nr 275 o zmianie Ustawy nowelizującej Ordynację Wyborczą z dnia 18 lutego 2016 r.)

Art. 2 [Liberalizacja biernego prawa wyborczego]

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Skreśla się art. 2. ust. 2. p. 1. [“nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,”].
 2. Skreśla się art. 2. ust. 2. p. 2. [“nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,”].
 3. W art. 2 ust. 2. dodaje się p. 5. w brzmieniu: "Obywatel innej, uznawanej przez Księstwo Sarmacji, mikronacji, o ile z mikronacją tą wiążą Księstwo Sarmacji umowa konstytuująca wzajemne uznanie i umowa o podwójnym obywatelstwie".
 4. Art. 2. ust. 3. [“Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia.”] otrzymuje brzmienie: “1. Wybrany na Księcia może być obywatel, który: (1) nie jest obywatelem innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, (2) nie jest funkcjonariuszem publicznym w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, (3) nie został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych oraz (4) w chwili zarządzenia wyborów był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia.”
 5. Art. 7. ust. 2. [“Kandydaturę do Sejmu z listy nowych obywateli zgłasza się osobiście.”] otrzymuje brzmienie: "Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o kandydatach posiadających obywatelstwo lub pełniących funkcję publiczną w innej mikronacji uznawanej przez Księstwo Sarmacji zgodnie z odrębnymi przepisami prawa."

Art.3 [Zmiana wagi głosów]

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. art. 8. ust. 2. [“Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 6, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, (2) 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 5 wsi lennych, (3) 8, jeżeli w tym okresie otrzymał od 6 do 8 wsi lennych, (4) 9, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 11 wsi lennych, (5) 10, jeżeli w tym okresie otrzymał od 12 do 14 wsi lennych, (6) 11, jeżeli w tym okresie otrzymał od 15 do 17 wsi lennych, (7) 12, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 18 wsi lennych lub jest Księciem.”] otrzymuje brzmienie: “Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile: (1) 2, jeżeli posiada status aktywnego obywatela, (2) 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 4 wsi lennych, (3) 4, jeżeli w tym okresie otrzymał od 5 do 8 wsi lennych, (4) 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 9 do 13 wsi lennych, (5) 6, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 14 wsi lennych lub jest Księciem.”

Art.4 [Zmiana sposobu podziału mandatów]

W Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. Art. 10. ust. 3. [“Mandaty dzielone są na poszczególne listy kandydatów proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów. Liczbę głosów oddanych na listę dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5 i kolejne liczby nieparzyste. Jednakże, liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów na liście popartych przez co najmniej jednego wyborcę.”] otrzymuje brzmienie: “Podziału mandatów dokonuje się w taki sposób, że lista kandydatów, która zdobyła najwięcej głosów otrzymuje jeden mandat, zaś pozostałe mandaty mandaty dzielone są na poszczególne listy kandydatów proporcjonalnie, z zastosowaniem metody najwyższych ilorazów. Liczbę głosów oddanych na listę dzieli się kolejno przez: 1,4; 3; 5 i kolejne liczby nieparzyste. Jednakże, liczba ilorazów nie może przekraczać liczby kandydatów na liście popartych przez co najmniej jednego wyborcę.”
 2. Skreśla się art. 10. ust. 6. [“W przypadku nieuzyskania mandatu przez kandydata z listy dodatkowej, mandat ten przypada kandydatowi z listy wyborczej ogólnej, zgodnie z zasadami opisanymi w ustępach poprzedzających.”].
 3. W art. 10 dodaje się ust. 7. w brzmieniu: “Jednorazowo mandat poselski można pełnić maksymalnie dwie, także niepełne, kadencje z rzędu. Kolejne objęcie mandatu poselskiego może nastąpić po przerwie trwającej minimum jedną, również niepełną, kadencję.”

Art. 5 [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(—) Karolina von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny