Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8243 [X]

Grodzisk, dnia 14 lutego 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 274

o zmianie niektórych ustaw

 

Art.1.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 3 ust. 8 dodaje się zdanie „Z opłaty zwalnia się rejestrację stronnictw politycznych.”
2. W art. 3 ust. 9 dodaje się zdanie "W przypadku stronnictwa politycznego podwyższa się opłatę o koszt założenia instytucji bez możliwości publikacji."
3. Skreśla się art.3 ust. 11,12 w brzmieniu „11. Opłata od wniesienia przez osobę prywatną aktu oskarżenia lub pozwu przed Trybunałem Koronnym wynosi 3950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów. 12. Opłata od wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed Trybunałem Koronnym wynosi 1950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłaty nie pobiera się, jeżeli o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi organ publiczny lub jeżeli sprawę przeprowadzono na wniosek organu publicznego.”
Art.2.
W Ustawie Sejmu nr 210 z dnia 22 kwietnia 2014 r. o Trybunale Koronnym wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się Art.5 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu „potwierdzenie przelewu opłaty od rozpatrzenia sprawy.”.
2. Dodaje się Art.8a.[Koszty Postępowania] (1. Trybunał Koronny, w sprawach o których mowa w art.4 ust. 1,2 oraz w art.8., może obciążyć stronę postępowania, kosztami jego przeprowadzenia, w tym decyzję o umorzeniu postępowania. 2. Wysokość nałożonego obowiązku pokrycia kosztów postępowania nie może przekraczać 5% stanu kont strony, na którą jest nakładana. 3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 rozpatruje Książę, z zastrzeżeniem ust.4. 4. W przypadku uczestnictwa Księcia w składzie orzekającym lub wydania przez niego decyzji o umorzeniu postępowania odwołanie rozpatruje Marszałek Trybunału, a jeżeli nie jest to możliwe wskazany przez Księcia Asesor Trybunału Koronnego.)
Art.3.
W Ustawie Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk z dnia 2 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Bieżące zadania dla Szefa SUSPENS przekazuje Kanclerz lub wyznaczony właściwy minister”.
2. W art. 6 skreśla się ust. 3-9 „(3. PB jest zobowiązana do emisji na zlecenie znaczków innych, niż wymienione w ust. 2, jednak nie częściej niż 3 razy w miesiącu, z czego 1 emisja jest zarezerwowana na zlecenie Rady Ministrów. 4. PB jest zobowiązana do dbałości o estetykę emitowanych znaczków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada Ministrów może w drodze uchwały wstrzymać emisję znaczka z uwagi na estetykę. 5. PB może zatrudniać nie więcej niż 2 grafików opracowujących wzory znaczków, w szczególności na uroczystości państwowe, i wspierających innych zgłaszających. 6. Nakład znaczka nie może przekroczyć dwuipółkrotności liczby aktywnych obywateli sarmackich, z zastrzeżeniem przepisu ust. 7. 7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do znaczków obiegowych o nakładzie wynoszącym co najmniej 250 i nominale nie wyższym niż 200 lt. Emisję znaczków obiegowych może zlecić Rada Ministrów lub Książę nie częściej niż raz w miesiącu. 8. Wprowadza się limit zakupu znaczków w ramach jednej emisji przez jednego mieszkańca w wysokości 2 znaczków, gdy nakład nie przekracza 20 znaczków oraz 3 znaczków w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Rada Ministrów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w przypadku emisji na własne zlecenie może określić inny limit zakupu znaczków od tych, o których mowa w ust. 8.)”.
3. W art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa Rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów w konsultacji z szefem SUSPENS.”
Art.4.
W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Art. 4 ust. 3 („Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”) otrzymuje brzmienie: „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”
2. W art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
3. Art. 5 ust. 7 („Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”) otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia.”
Art.5.
Ustawa wchodzi w życie 7 dni od dnia publikacji.

Art.1.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 3 ust. 8 dodaje się zdanie „Z opłaty zwalnia się rejestrację stronnictw politycznych.”
 2. W art. 3 ust. 9 dodaje się zdanie "W przypadku stronnictwa politycznego podwyższa się opłatę o koszt założenia instytucji bez możliwości publikacji."
 3. Skreśla się art.3 ust. 11,12 w brzmieniu „11. Opłata od wniesienia przez osobę prywatną aktu oskarżenia lub pozwu przed Trybunałem Koronnym wynosi 3950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów. 12. Opłata od wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przed Trybunałem Koronnym wynosi 1950 libertów i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłaty nie pobiera się, jeżeli o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi organ publiczny lub jeżeli sprawę przeprowadzono na wniosek organu publicznego.”

Art.2.

W Ustawie Sejmu nr 210 z dnia 22 kwietnia 2014 r. o Trybunale Koronnym wprowadza się następujące zmiany:

 1. Skreśla się Art.5 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu „potwierdzenie przelewu opłaty od rozpatrzenia sprawy.”.
 2. Dodaje się Art.8a. [Koszty Postępowania] (1. Trybunał Koronny, w sprawach o których mowa w art.4 ust. 1,2 oraz w art.8., może obciążyć stronę postępowania, kosztami jego przeprowadzenia, w tym decyzję o umorzeniu postępowania. 2. Wysokość nałożonego obowiązku pokrycia kosztów postępowania nie może przekraczać 5% stanu kont strony, na którą jest nakładana. 3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 rozpatruje Książę, z zastrzeżeniem ust.4. 4. W przypadku uczestnictwa Księcia w składzie orzekającym lub wydania przez niego decyzji o umorzeniu postępowania odwołanie rozpatruje Marszałek Trybunału, a jeżeli nie jest to możliwe wskazany przez Księcia Asesor Trybunału Koronnego.)

Art.3.

W Ustawie Sejmu nr 259 o Sarmackim Urzędzie Społeczno-Pocztowo-Edukacyjnym Napędzania Statystyk z dnia 2 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Bieżące zadania dla Szefa SUSPENS przekazuje Kanclerz lub wyznaczony właściwy minister”.
 2. W art. 6 skreśla się ust. 3-9 „(3. PB jest zobowiązana do emisji na zlecenie znaczków innych, niż wymienione w ust. 2, jednak nie częściej niż 3 razy w miesiącu, z czego 1 emisja jest zarezerwowana na zlecenie Rady Ministrów. 4. PB jest zobowiązana do dbałości o estetykę emitowanych znaczków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada Ministrów może w drodze uchwały wstrzymać emisję znaczka z uwagi na estetykę. 5. PB może zatrudniać nie więcej niż 2 grafików opracowujących wzory znaczków, w szczególności na uroczystości państwowe, i wspierających innych zgłaszających. 6. Nakład znaczka nie może przekroczyć dwuipółkrotności liczby aktywnych obywateli sarmackich, z zastrzeżeniem przepisu ust. 7. 7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do znaczków obiegowych o nakładzie wynoszącym co najmniej 250 i nominale nie wyższym niż 200 lt. Emisję znaczków obiegowych może zlecić Rada Ministrów lub Książę nie częściej niż raz w miesiącu. 8. Wprowadza się limit zakupu znaczków w ramach jednej emisji przez jednego mieszkańca w wysokości 2 znaczków, gdy nakład nie przekracza 20 znaczków oraz 3 znaczków w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 9. 9. Rada Ministrów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w przypadku emisji na własne zlecenie może określić inny limit zakupu znaczków od tych, o których mowa w ust. 8.)”.
 3. W art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „szczegóły trybu i zasad emisji oraz sprzedaży znaczków określa Rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów w konsultacji z szefem SUSPENS.”

Art.4.

W Ustawie Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 4 ust. 4 („Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, choćby złożony przed zarządzeniem pierwszego czytania, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”) otrzymuje brzmienie: „Marszałek może skrócić pierwsze czytanie na wniosek Rady Ministrów lub co najmniej jednej trzeciej posłów, albo w przypadku, gdy żaden poseł nie wypowiedział się w debacie przez co najmniej 24 godziny.”
 2. W art. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się jeśli od zarządzenia pierwszego czytania nie minęło przynajmniej 48 godzin”; kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
 3. Art. 5 ust. 7 („Marszałek wymierza karę w wysokości 7500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”) otrzymuje brzmienie: „Na koniec każdego miesiąca Marszałek informuje organ zajmujący się wypłatami dla funkcjonariuszy państwowych o obecności Posłów podczas nieskróconych głosowań w minionym miesiącu. W związku z brakiem publicznie uzasadnionych nieobecności Posła podczas nieskróconych głosowań, Marszałek może do przesłanej informacji dołączyć wniosek o obniżenie uposażenia przysługującemu Posłowi w danym miesiącu o kwotę nie przekraczającą połowy miesięcznego uposażenia.”

 

Art.5.

Ustawa wchodzi w życie siedem dni od dnia publikacji.

(—) Karolina von Lichtenstein,
Regentka.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny