Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8421 [X]

Grodzisk, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Konstytucja Starosarmacji

Pełni dumy z Dziedzictwa Ojców Założycieli, bacząc na Przodków i Przyszłe Pokolenia, nauczeni trudnemi doświadczeniami poprzedników, świadomi roli pełnionej w Historii, mając w sercu szczególną miłość do korzeni, z których wyrosło Księstwo Sarmacji, podpisujemy niniejszy akt.

Art. 1. [Starosarmacji]

Starosarmacja, jako prowincja obejmująca ziemie wysp: Sarmacja, Tropicana, Troja, Anheim i Awara Północna, pod opiekę Księcia Sarmacji się oddaje i Jemu służyć pragnie.

(Art. 1 oraz nazwa aktu prawnego zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

(Art. 1 zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 sierpnia 2016 roku.)

Art. 2. [Stolica oraz symbole prowincji]

 1. Książęce Miasto Grodzisk najważniejszym miastem i stolicą Starosarmacji obwołujemy.
 2. Herbem naszej prowincji ustanawiamy na zwieńczonej mitrą książęcą tarczy czwórdzielnej krzyż w polach pierwszym i czwartym czerwonych słońce złote, w polach drugim i trzecim srebrnych krzyż czerwony, między jego ramionami krzyże kawalerskie czerwone.
 3. Flaga heraldyczna o proporcjach 5:8 flagą jest prowincji.
 4. Świętem Starosarmacji dzień jest 25 lutego, kiedy to do życia ją powołano.
 5. Nie zapominając o przeszłości naszej, ojcowizny naszej części składowe honorując, dniami pamięci ustanawiamy: 25 sierpnia, kiedy to Roku Diuczego 2015 Korona Ksiestwa Sarmacji powstała, a także 5 listopada, rocznicę powstania Gellonii w Roku Diuczym 2003.
 6. Hymn Starosarmacji śpiewać będziem do melodii Porilaisten marssi.

(Art. 2 ust. 1. i ust. 6. zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

(Art. 2 ust. 4. i ust. 5 zmienione nowelizacją Konstytucji wydana w trybie uchwały Sejmiku Koronnego o zmianie Konstytucji z dnia 18 sierpnia 2018 roku)

Art. 3. [Obywatelstwo Starosarmacji]

 1. Każdy obywatel Księstwa Sarmacji otrzymać obywatelstwo Starosarmacji może, jeno zamieszkiwać w niej musi co najmniej dwie niedziele.
 2. Aby obywatelem prowincji naszej zostać, wystarczy jeno jeszcze na stronie Starosarmacji w księdze właściwej, Rejestrem Obywateli zwanej, podpis swój złożyć, a tym samym roty słowa potwierdzić. I od tego momentu obywatelem Starosarmacji zwać się można.
 3. Nad Rejestrem Obywateli opiekę roztacza Namiestnik.
 4. Gdy wola obywatela będzie taka, może złożyć wniosek o wykreślenie siebie z Rejestru Obywateli, co następuje niezwłocznie.
 5. Gdy chociaż jeden obywatel Starosarmacji uważa, że ktoś obywatelstwa Starosarmacji nie godzien, czy też postępowanie jego z rotą przysięgi nie licuje, za zgodą Sejmiku Koronnego można takowego z Rejestru wykreślić.
 6. Z mocy samego prawa wykreślenie następuje, gdy obywatel warunki, o których mowa w ust. 1, naruszy.
 7. Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:

„Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji
wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i idei oświeconego monarchofaszyzmu,
zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej,
wszelkimi dostępnymi siłami
wspierać będę rozwój mojej prowincji
i jej wzrost na łonie Sarmacji,
a każdy mój czyn
służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu,
tak dla nas, jak i potomnych”.

8. Starosarmacja doceniając swych wiernych obywateli nadaje poprzez uchwałę Sejmiku Koronnego Honorowe Obywatelstwo Starosarmacji obywatelowi, który prześwietnymi osiągnieciami na rzecz Starosarmacji się wykazał.

(Art. 3 ust. 1 i ust. 2. i tytuł artykułu zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

(Art. 3 ust. 7 zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 sierpnia 2016 roku.)

Art. 3a. [Dzielnice]

 1. Starosarmacja składa się z historycznych ziem, których wyłącznym prawem jest organizowanie się w Dzielnice oraz ustanawianie własnych norm, reguł, praw, narracji i historii, w takim stopniu w jakim nie zakłóca to sprawnego funkcjonowania całej prowincji.
 2. Ustanawiając administracyjnie Dzielnicę bazującą na historycznej części Sarmacji Namiestnik określa w drodze dekretu dokładne terytorium funkcjonowania Dzielnicy i zakres nadzoru nad nią. Pozostałe kwestie, o których mowa w ust. 1, leżą w wyłącznej gestii osób tworzących Dzielnicę.

(Art. 3a dodany nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 sierpnia 2016 roku.)

Art. 4. [Sejmik Koronny]

 1. Ciałem ustanawiającym konstytucję Starosarmacji i namiestnika obierającym jest Sejmik Koronny.
 2. Każdy jeden obywatel Starosarmacji wpisany do Rejestru Obywateli w skład Sejmiku wchodzi.
 3. Decyzje Sejmiku Koronnego wiążącymi nie są, jeśli na obrady nie stawi się najmniej jedna z dwóch części uprawnionych obywateli Starosarmacji.
 4. Sejmikiem Koronnym Marszałek przewodzi i na straży porządku w nim stoi. Marszałka obywatele wskazują spośród siebie. Jednakże, gdy Marszałek leniem się okaże, a prace Sejmiku przezeń wstrzymane zostaną, na wniosek dwudziestej części Sejmiku zostanie przeprowadzone głosowanie nad zachowaniem stanowiska przez Marszałka.Jeżeli Marszałek wolę ustąpienia z urzędu ogłosi czym prędzej nowego Marszłka Sejmik obierze.
  W każdym przypadku nad porządkiem wyboru i odwołania Marszałka czuwać będzie uczestnik Sejmiku obywatelstwo Starosarmackie najdłużej posiadający, zwany Marszałkiem Seniorem. Gdyby sytuacja taka zaistniała, że Marszałek Senior z roli wywiązać się nie może to w następstwie jego oświadczenia lub honorowego poświadczenia Namiestnika przywilej na kolejnego stażem uczestnika Sejmiku przechodzi.
 5. Wypowiadać swe zdania i opinie w Sejmiku może każden, kto Starosarmację zamieszkuje, choćby i obywatelstwa naszej prowincji nie posiadał. Jednakowoż Sejmik może sam takie prawo każdemu mieszkańcowi prowincji odebrać, jeśli z mocy artykułu trzeciego, ustępu jego piątego korzystając, równocześnie odbierze prawa wyborcze.
 6. Wszystkie inne sprawy, które prac Sejmiku Koronnego dotyczą, odrębny dekret określić może.

(Art. 4 ust. 1. i ust. 5. zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

(Art. 4 ust. 2 zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 8 maja 2017 roku.)

(Art. 4 ust. 6 zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 13 listopada 2017 roku.)

(Art. 4 ust. 3 zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 26 lutego 2018 roku.)

(Art. 4 ust. 3. i ust. 4. skreślone, a ust. 2. i ust. 6. zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 8 grudnia 2018 roku.)

Art. 5. [Namiestnik i Rada Koronna]

 1. Namiestnik prowincji z woli obywateli Starosarmacji władzę w niej sprawuje dekrety wydając.
 2. Namiestnika podczas obrad Sejmik wybiera na czas trzech miesięcy spośród szlachty i arystokracji Starosarmację zamieszkującej, za przyzwoleniem bezwzględnej większości zebranych.
 3. Jeśli Namiestnik Starosarmację opuści lub czynu nieprzystojnego się dopuści, obywatele Starosarmacji mogą Sejmik ekstraordynaryjny zwołać jako w artykule czwartym stoi i na obradach kandydaturę nowego Namiestnika przedstawić. Poprzeć go musi jedna z dwóch części obecnych na obradach.
 4. Namiestnik dla skutecznego władania Starosarmacją powołuje ministrów wedle swego upodobania, którzy wszyscy pospołu Radę Koronną tworzą.
 5. Namiestnik i ministrowie jego dla spraw pomniejszych urzędników powoływać i odwoływać mogą.

(Art. 5 ust. 1., ust. 3 i ust. 4. zmienione nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

(Art. 5 ust. 3. zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 26 lutego 2018 roku.)

Art. 6. [Stan nadzwyczajny]

 1. Namiestnik na drodze art. 5 ust. 3 powoływany, który poparcia nie uzyska, do zwołania zwyczajowego Sejmiku przez najstarszego stażem obywatela Starosarmacji jest sprawowany, a który chociaż dziesięć punktów aktywności, w myśl Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w ostatnich 30 dniach wykazał.
 2. Takoż władza jest sprawowana w sytuacjach konstytucją nieprzewidzianych.

(Art. 6 ust. 1. zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 maja 2016 roku.)

(Art. 6 w całości zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 26 lutego 2018 roku.)

(Art. 6 w całości zmieniony nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 31 maja 2018 roku.)

Art. 7. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

 1. Mocy obowiązującej niniejsza Ustawa nabierze z dniem, w którym ją ogłosimy, zgodnie ze wszystkimi przepisami.
 2. Gdy tak się stanie, jak mówi ustęp powyższy, utraci moc Konstytucja Korony Księstwa Sarmacji z dnia 25 sierpnia 2015 r.
 3. Do zmiany niniejszej Ustawy w przypadku zmiany lub zniesienia Dzielnic, o których mowa w art. 3a, wymagana jest zgoda danej Dzielnicy. Do zmiany tego punktu wymagana jest większość czterech z pięciu części głosów obecnych na obradach.

(Art. 7 ust. 3 dodany nowelizacją Konstytucji wydaną w trybie Uchwały Sejmiku Koronnnego o zmianie Konstytucji z dnia 1 sierpnia 2016 roku.)

(—) Robert Janusz von Thorn,
Marszałek Mniejszy Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny