Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8475 [X]

Grodzisk, dnia 10 maja 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 284

o zniesieniu subwencji

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Skreśla się art. 8a („1. Najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2. 2. Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = M x 500 + O × 1500 + AO × 5000 + DO × 10000”, gdzie: 1) „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji, 2) „M” jest liczbą osób ze statusem mieszkaniec sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 3) „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 4) „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji, 5) „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji. 3. Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być niższa niż 100 000 lt. 4. W przypadku realizacji w minionym miesiącu wspólnej inicjatywy przez dwie lub więcej prowincji obliczoną według wzoru z ust. 2 subwencję powiększa się dodatkowo o 20%. 5. Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż czterokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3”);
  2. Występujące w art. 9–11, w odpowiednich przypadkach, słowa „twórca” zastępuje się, występującymi w odpowiednich przypadkach, słowami „organizator”.

Art. 2.

  1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Przepisy art. 1 pkt 1 ustawy utracą moc po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że skreślonego przepisu art. 8a ust. 4 i 5 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych nie przywraca się.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny