Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8478 [X]

Grodzisk, dnia 11 maja 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 287

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 r. (Dz.P. poz. 5833 z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

 1. Art. 50b („Za trwale nieaktywnego uznawany jest mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który nie logował się w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji od co najmniej 61 dni”) otrzymuje brzmienie:
  1. Nieobecnym jest mieszkaniec nieobecny w systemie informatycznym od co najmniej 61 dni, a trwale nieobecnym — od co najmniej 181 dni.
  2. Po upływie 90, 150 i 175 dni od dnia ostatniej obecności w systemie informatycznym mieszkańca nieobecnego powiadamia się automatycznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o treści art. 50b–50c ustawy.
  3. Prowincja, w której mieszka nieobecny lub trwale nieobecny mieszkaniec, a — w przypadku bezdomności — w której sprawował ostatnią funkcję publiczną lub z którą był związany według powszechnej wiedzy, może zmienić miejsce zamieszkania nieobecnego lub trwale nieobecnego mieszkańca;
 2. Art. 50c („Konto trwale nieaktywnego mieszkańca jest zarządzane — w zakresie określonym w art. 50d — przez prowincję, którą trwale nieaktywny zamieszkiwał w chwili ostatniego logowania w systemie informatycznym KS albo — jeżeli w systemie brakuje danych na temat zamieszkania — przez prowincję, w której trwale nieaktywny pełnił ostatnią funkcję publiczną lub z którą był związany według powszechnej wiedzy”) otrzymuje brzmienie:
  1. Majątek mieszkańca trwale nieobecnego z mocy prawa przechodzi na własność Korony, z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do instytucji należących do mieszkańca trwale nieobecnego.
  3. Rada Ministrów likwiduje środki pieniężne zgromadzone na rachunku mieszkańca trwale nieobecnego.
  4. Rada Ministrów może rozporządzać składnikami majątku nabytymi na mocy niniejszego artykułu jedynie w drodze publicznej licytacji. Sejm może zezwolić Radzie Ministrów na rozporządzanie tymi składnikami majątku w inny, ściśle określony w uchwale sposób;
 3. Art. 50d („Prowincje mają prawo do zmiany miejsca zamieszkania trwale nieaktywnych osób”) otrzymuje brzmienie:
  1. Realną śmierć ogłasza Książę w sposób zwyczajowo przyjęty. Ogłoszenie nie podlega obowiązkowi publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.
  2. Rozrządzić majątkiem na wypadek realnej śmierci można jedynie przez testament.
  3. Spadkodawca może odwołać testament lub dokonać jego zmiany, sporządzając w całości nowy testament.
  4. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.
  5. Sporządzenie i odwołanie testamentu dla swej ważności wymagają zamieszczenia w wyodrębnionym dziale Trybunału Koronnego na Forum Centralnym.
  6. W przypadku braku testamentu do całości majątku stosuje się odpowiednio przepisy art. 50c.
  7. Jeżeli ogłoszenie realnej śmierci nastąpiło po przejściu na własność Korony majątku i instytucji realnie zmarłego mieszkańca, a przed rozporządzeniem nimi w całości przez Radę Ministrów, przechodzą one na własność spadkobierców w takim zakresie, w jakim pozostały własnością Korony.
  8. Przepisów art. 50b–50c nie stosuje się do realnie zmarłych mieszkańców, z zastrzeżeniem przepisów ust. 6 i 7.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny