Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8509 [X]

Grodzisk, dnia 22 maja 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 289

o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym (uchylony)

Art. 1.

Art. 8a Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r.:

"1. Trybunał Koronny, w sprawach o których mowa w art. 4 ust. 1,2 oraz w art. 8, może obciążyć stronę postępowania, kosztami jego przeprowadzenia, w tym decyzję o umorzeniu postępowania.
2. Wysokość nałożonego obowiązku pokrycia kosztów postępowania nie może przekraczać 5% stanu kont strony, na którą jest nakładana.
3. Odwołanie od decyzji, o których mowa w ust. 1 rozpatruje Książę, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku uczestnictwa Księcia w składzie orzekającym lub wydania przez niego decyzji o umorzeniu postępowania odwołanie rozpatruje Marszałek Trybunału, a jeżeli nie jest to możliwe wskazany przez Księcia Asesor Trybunału Koronnego."

otrzymuje brzmienie:

 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, uzasadnione koszty niezbędne do skutecznej obrony swoich praw, w tym koszty zastępstwa przez pełnomocnika.
 2. W razie częściowego uwzględnienia żądań strony wszczynającej postępowanie, Trybunał Koronny może wzajemnie znieść pomiędzy stronami koszty postępowania.
 3. Trybunał orzeka o zwrocie kosztów zastępstwa przez pełnomocnika biorąc pod uwagę w szczególności:
  1. zawiłość sprawy,
  2. czy strona wszczynająca postępowanie dała powody do wytoczenia sprawy, w szczególności czy przed wniesieniem sprawy do Trybunału wzywała drugą stronę do zachowania zgodnego z prawem lub umową lub podjęła inne polubowne środki rozwiązania sporu,
  3. w wyjątkowych przypadkach również zasady słuszności.
 4. Tytułem zwrotu kosztów zastępstwa przez pełnomocnika strona może żądać kwoty nie większej niż 25.000 libertów.
 5. Trybunał Koronny orzeka o kosztach w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Od postanowienia o kosztach służy zażalenie do Księcia, a jeżeli Książę uczestniczył w wydaniu orzeczenia – do Marszałka Trybunału, a jeżeli w wydaniu orzeczenia uczestniczyli zarówno Książę, jak i Marszałek Trybunału, do rozpoznania zażalenia Książę wyznacza asesora.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny