Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8722 [X]

Grodzisk, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Uchwała Sejmiku Koronnego

o zmianie Konstytucji

Art. 1.

W Konstytucji Starosarmacji, danej w Ferze w dniu 14 kwietnia 2016 r. (Dz.P. poz. 8421 z późn. zmianami) dokonuje się następujących zmian:

 1. art. 1 [„Starosarmacja, jako rdzenna prowincja Księstwa Sarmacji, pod opiekę Księcia Sarmacji się oddaje i Jemu służyć pragnie.”] otrzymuje brzmienie: „Starosarmacja, jako prowincja obejmująca ziemie wysp: Sarmacja, Tropicana, Troja, Anheim i Awara Północna, pod opiekę Księcia Sarmacji się oddaje i Jemu służyć pragnie.”
 2. art. 3 ust. 7 [„Każdy, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, składa ślubowanie według niniejszej roty:
  „Ja, [NN], ślubuję,
  że jako Obywatel Starosarmacji
  wierny Jego Książęcej Mości,
  tradycjom i interesowi Księstwa,
  wszelkimi dostępnymi siłami
  wspierać będę rozwój mojej prowincji
  i jej wzrost na łonie Sarmacji,
  a każdy mój czyn
  inspirowany będzie Ciepłym i Puchatym,
  by budować silny i stabilny samorząd,
  tak dla nas, jak i potomnych”.”
  ] otrzymuje brzmienie: „Dla każdego, kto chce i może zostać obywatelem prowincji, a dokonującego czynności opisanej w ust. 2, jest ona równoznaczna ze złożeniem ślubowania według niniejszej roty:”
  „Ja, [NN], ślubuję, że jako Obywatel Starosarmacji 
  wierny Jego Książęcej Mości, Przodkom i idei oświeconego monarchofaszyzmu, 
  zawsze mając na względzie rację stanu i dobro Rzeczpospolitej, 
  wszelkimi dostępnymi siłami
  wspierać będę rozwój mojej prowincji 
  i jej wzrost na łonie Sarmacji, 
  a każdy mój czyn 
  służyć będzie budowie silnego i stabilnego samorządu, 
  tak dla nas, jak i potomnych”.”
 3. dodaje się art. 3a o tytule [Dzielnice] i treści: „1. Starosarmacja składa się z historycznych ziem, których wyłącznym prawem jest organizowanie się w Dzielnice oraz ustanawianie własnych norm, reguł, praw, narracji i historii, w takim stopniu w jakim nie zakłóca to sprawnego funkcjonowania całej prowincji. 
  2. Ustanawiając administracyjnie Dzielnicę bazującą na historycznej części Sarmacji Namiestnik określa w drodze dekretu dokładne terytorium funkcjonowania Dzielnicy i zakres nadzoru nad nią. Pozostałe kwestie, o których mowa w ust. 1, leżą w wyłącznej gestii osób tworzących Dzielnicę.”
 4. w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Do zmiany niniejszej Ustawy w przypadku zmiany lub zniesienia Dzielnic, o których mowa w art. 3a, wymagana jest zgoda danej Dzielnicy. Do zmiany tego punktu wymagana jest większość czterech z pięciu części głosów obecnych na obradach.”

Art. 2.

Zmiana Konstytucji wchodzi w życie w dniu ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Praw.

(—) Robert Janusz von Thorn,
Marszałek Sejmiku Koronnego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny