Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 8757 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2016 r.

Dekret Namiestnika Starosarmacji

o podatkach i opłatach prowincjonalnych (uchylony)

Art. 1. [Cel dekretu]
Celem dekretu jest uregulowanie kwestii daniny należnej prowincji, która został określona w art. 6 Ustawy Sejmu nr 229 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o finansach publicznych.


Art. 2. [Pojęcia i definicje]
Ilekroć mowa w dekrecie o:

 1. Podatku — jest to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie na rzecz Starosarmacji.
 2. Podatniku — są to osoby zamieszkujące na terenie Starosarmacji, w Księstwie Sarmacji bądź instytucje mające siedzibę na terenie Starosarmacji, jak i również instytucję, która posiada osobowość prawną.
 3. Opłacie — jest to obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz Starosarmacji, które wynika z przepisów określających płatników, którzy mają takie świadczenie uiścić.
 4. Płatnik — są to osoby zamieszkujące na terenie Starosarmacji, w Księstwie Sarmacji bądź instytucje mające siedzibę na terenie Starosarmacji, jak i również instytucję, która posiada osobowość prawną lub osoby posiadające lenna na terenie Starosarmacji.

Art. 3. [Podatki prowincjonalne]

Podatek majątkowy od osób fizycznych — jest to podatek pobierany co miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Podatkowi podlegają podatnicy, którzy zamieszkują Starosarmację lub mają w Starosarmacji siedzibę. Wyróżnia się następujące stawki podatku:

 1. w przypadku gdy podatnik jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 1,0% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór.
 2. w przypadku gdy podatnik nie jest aktywny w myśl aktualnych przepisów prawnych — 5,0% od środków zgromadzonych na koncie podatnika na ostatni dzień miesiąca, któremu podlega pobór.

Art. 4. [Zwolnienie z podatku]

 1. Zwolnienie z pobieranego podatku stosuje się do kont których właścicielem jest Starosarmacja, Czarnolas lub Księstwo Sarmacji.
 2. Podatku nie pobiera się od osób których stan konta wynosi mniej niż jeden tysiąc libertów.

Art. 5. [Opłaty prowincjonalne]
Opłata za posiadanie lenna — jest to opłata, która pobierana jest comiesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający. Opłacie podlegają płatnicy, którzy posiadają lenno na terenie Starosarmacji. Wyróżnia się następujące stawki:

 1. 1500 lt — dla płatników, którzy aktywnie, na forum Starosarmacji, prowadzą narrację wokół swego lenna,
 2. 3000 lt — dla płatników, którzy aktywnej, na forum Starosarmacji, narracji wokół swego lenna nie prowadzą.

Art. 6. [Osoby uprawnione do poboru podatków i opłat]
Osobą właściwą do poboru podatków, określonych art. 2, i opłat określonych w art. 5, jest Kierownik Resortu Skarbu Starosarmacji i lub powołani przez niego Poborcy Starosarmaccy.

Art. 7. [Przepisy końcowe]

 1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia
 2. Pierwszy pobór podatków następuje w miesiącu następującym po miesiącu wejścia w życie dekretu.

(—) Orjon von Thorn-Surma,
Namiestnik Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny