Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 8766 [X]

Grodzisk, dnia 8 sierpnia 2016 r.

Ustawa konstytucyjna

Przepisy wprowadzające kodeks postępowania sądowego

Art. 1. Wchodzi w życie ustawa Sejmu nr 293 z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Kodeks postępowania sądowego.

Art. 2. W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

Art. 3. W ustawie Sejmu nr 146 z dnia 11 grudnia 2011 r. o prefektach wprowadza się następujące zmiany:

Art. 4. W ustawie Sejmu nr 115 z dnia 26 października 2010 r. — Kodeks Sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany:

Art. 5. W ustawie Sejmu nr 35 z dnia 31 marca 2005 r. o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

Art. 6. Traci moc ustawa Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Art. 7. Wejście w życie ustawy nie przerywa biegu kadencji urzędujących asesorów Trybunału Koronnego.

Art. 8. 1. Trwające w dniu wejścia w życie postępowania rozpoznawcze ponowne przed Trybunałem Koronnym prowadzi się z zastosowaniem przepisów o apelacji.

2. Złożone przed dniem wejścia w życie ustawy wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy przez Trybunał Koronny, którym nie nadano biegu i których nie zwrócono, uważa się za apelacje.

3. Nie stosuje się art. 111 ustawy Sejmu nr 293 z dnia 8 sierpnia 2016 r. — Kodeks postępowania sądowego do apelacji z ust. 1–2

Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z dnia 22 kwietnia 2014 r. zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. 32g ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r.

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


[1] art. 4 „Władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji sprawuje Sejm, władzę wykonawczą — Rada Ministrów, władzę sądowniczą — Książę i organy powołane ustawą”.

[2] art. 4 „Prowincja może określić dodatkowe wykroczenia oraz kary wymierzane za ich popełnienie na obszarze prowincji, z zastrzeżeniem, że wymiar kary nie może przekraczać siedmiu dni kary więzienia oraz kary dodatkowej grzywny w wysokości 10 000 libertów”.

[3] art. 5 „1. Prefekt może wymierzyć za popełnienie wykroczenia karę do siedmiu dni więzienia oraz karę dodatkową grzywny do 10 000 libertów, chyba że ustawa stanowi inaczej. 2. Jeżeli wymierzono karę za popełnienie wykroczenia na obszarze prowincji, karę dodatkową grzywny wymierza się na jej rzecz. 3. Wymierzenie kary wymaga dla swej ważności podania do publicznej wiadomości. Wymierzenie kary pozbawienia wolności wymaga zatwierdzenia. 4. Osoba ukarana przez prefekta może odwołać się do sądu w czasie odbywania kary”.

[4] art. 42 ust. 1 pkt 7 „niepodporządkowanie się orzeczeniu sądu lub złamanie postanowień ugody procesowej”.

[5] 1. Obowiązkowi publikacji, chyba że ustawa lub rozporządzenie stanowi inaczej, w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji podlegają: 1) akty normatywne, 2) postanowienia i decyzje oraz uchwały Sejmu. 2. Nieopublikowane akty prawne, o których mowa w ust. 1, są nieważne. 3. Rozporządzenie może znosić obowiązek publikacji w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji także postanowień i decyzji wydanych na podstawie ustawy lub prawa samorządu terytorialnego.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny