Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8835 [X]

Grodzisk, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 296

o zmianie Kodeksu Sprawiedliwości

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 115 — Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 50b ust. 1 („Nieobecnym jest mieszkaniec nieobecny w systemie informatycznym od co najmniej 61 dni, a trwale nieobecnym — od co najmniej 181 dni.”) otrzymuje brzmienie „Nieobecnym jest mieszkaniec nieobecny w systemie informatycznym od co najmniej 61 dni, a trwale nieobecnym — od co najmniej 1460 dni.”,
2. w art. 50b ust. 2 („Po upływie 90, 150 i 175 dni od dnia ostatniej obecności w systemie informatycznym mieszkańca nieobecnego powiadamia się automatycznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o treści art. 50b–50c ustawy.”) otrzymuje brzmienie „Po upływie 200, 450, 900, 1400, 1440 i 1445 dni od dnia ostatniej obecności w systemie informatycznym mieszkańca nieobecnego powiadamia się automatycznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o treści art. 50b–50c ustawy.”,
3. w art. 50c ust. 4 („Rada Ministrów może rozporządzać składnikami majątku nabytymi na mocy niniejszego artykułu jedynie w drodze publicznej licytacji. Sejm może zezwolić Radzie Ministrów na rozporządzanie tymi składnikami majątku w inny, ściśle określony w uchwale sposób;”) otrzymuje brzmienie „Rada Ministrów może rozporządzać składnikami majątku nabytymi na mocy niniejszego artykułu jedynie w drodze publicznej licytacji, odbywającej się na Forum Centralnym i trwającej minimum 24 godziny. Sejm może zezwolić Radzie Ministrów na rozporządzanie tymi składnikami majątku w inny, ściśle określony w uchwale sposób;”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie 7 dni po ogłoszeniu.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny