Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8922 [X]

Grodzisk, dnia 6 października 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 301

o zmianie ustawy o prefektach

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 148 o prefektach, z dnia 11 grudnia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:

  1. Art. 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Prefekta Generalnego wybiera indywidualnie Sejm, na czteromiesięczną kadencję, większością ⅔ głosów ustawowej liczby posłów. W przypadku nieobsadzenia funkcji Prefekta Generalnego przez okres dłuższy niż 14 dni, Prefekta Generalnego, na trzymiesięczną kadencję, powołuje Książę.
  2. Art. 3. ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Prefektów, w liczbie nie większej niż 2, powołuje i odwołuje Prefekt Generalny. Prefekt Generalny, w terminie do siedmiu dni od swego powołania, powierza jednemu z prefektów funkcję Podprefekta Generalnego.
  3. Art. 3. ust. 5. otrzymuje brzmienie: „Prefektem może być obywatel sarmacki, który nie sprawuje funkcji asesora Trybunału Koronnego oraz nie został skazany za przestępstwo.
  4. Dodaje się art. 3. ust. 6. w brzmieniu: „Prefekt traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, skazania za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu albo w przypadku utraty aktywności. Utratę funkcji stwierdza Książę, w drodze postanowienia.
  5. Art. 6. ust. 4. otrzymuje brzmienie: „Zatrzymany podlega zwolnieniu w przypadku zwrócenia aktu oskarżenia z powodu braku przesłanek do nadania biegu sprawie, braku wniesienia aktu oskarżenia lub złożenia wniosku o wydalenie cudzoziemca w terminie 72 godzin od chwili zatrzymania albo na polecenie Trybunału Koronnego.
  6. Art. 7e. otrzymuje tytuł „Licytacja znaczków” i brzmienie: „1. Jeżeli wykonanie wobec mieszkańca prawomocnego wyroku sądu, postanowienia lub decyzji o ukaraniu nie jest możliwe z powodu braku środków pieniężnych na rachunku tego mieszkańca lub posiadanych przez niego instytucji prywatnych, Prefekt Generalny może postanowić o licytacji znaczków mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Licytację przeprowadza prefekt za pośrednictwem Forum Centralnego, przyjmując za cenę wywoławczą 80 proc. wartości rynkowej z profilu znaczka, zwracając na rachunek mieszkańca środki pozostałe po wykonaniu prawomocnego wyroku, postanowienia lub decyzji o ukaraniu. 3. Przed dokonaniem licytacji, o której mowa w ust. 2., Prefekt Generalny wzywa mieszkańca do zgromadzenia środków pieniężnych niezbędnych dla uniknięcia licytacji w oznaczonym terminie nie krótszym niż 72 godziny. Licytacja jest dopuszczalna po bezskutecznym upływie tego terminu. Przepisu ustępu niniejszego nie stosuje się w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji.

(Art. 3 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 364 o zniesieniu wymogu aktywności i zmianach w przepisach wyborczych z dnia 15 stycznia 2020r.).

Art. 2.
  1. Ustawa wchodzi w życie w 7 dni od dnia ogłoszenia.
  2. Po 7 dniach od wejścia ustawy w życie przyjmuje się, że kadencja obecnego Prefekta Generalnego i prefektów wygasła, chyba, że do tego dnia Sejm nie dokona wyboru nowego Prefekta Generalnego.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny