Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8933 [X]

Grodzisk, dnia 4 listopada 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 304

o złagodzeniu przepisów dot. aktywności

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim, z dnia 18 marca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 5 ust. 1* otrzymuje brzmienie: "Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20, lub w ciągu ostatnich 7 dni wypowiedzi, których suma wag jest nie mniejsza niż 7. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
    1. Wagę równą 3 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
    2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
    3. Wagę równą 1/2 za wypowiedzi w formie ćwirków.
 2. art. 5 ust. 3** otrzymuje brzmienie: "Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego, namiestnika prowincji i funkcji, o których stanowią odrębne przepisy. Wyłącznie obywatele, którzy przynajmniej w połowie spełnili kryterium aktywności, o którym mowa w ust. 1, mają prawo do sprawowania funkcji posła.
 3. art. 5 ust. 4*** otrzymuje brzmienie: "Samorządy mają prawo ustalać kryterium aktywności uprawniające do sprawowania funkcji publicznych w tych samorządach."
 4. art. 5 ust. 5**** otrzymuje brzmienie: "Książę stwierdza utratę funkcji przez Kanclerza, Marszałka Sejmu, Prefekta Generalnego i namiestnika prowincji. Marszałek Sejmu stwierdza utratę funkcji przez posła. Kanclerz stwierdza utratę funkcji, o której odrębne przepisy stanowią, że sprawować mogą tylko aktywni obywatele, chyba że te przepisy stanowią inaczej. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, utratę funkcji stwierdza namiestnik prowincji."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą implementacji przez NIA, jednakże nie wcześniej niż w dniu 13 listopada i nie później niż w dniu 15 listopada.

____________________________________________________________________________

Dotychczasowe brzmienie przepisów:

 1. art. 5 ust. 1: "Aktywnym jest obywatel, który w okresie ostatnich 30 dni zamieścił wypowiedzi w formie artykułów lub komentarzy w serwisie internetowym Księstwa Sarmacji albo w jawnych działach Forum Centralnego, których suma wag jest nie mniejsza niż 20. Wypowiedziom wymienionym w zdaniu poprzedzającym nadaje się następujące wagi:
  1. Wagę równą 2 za wypowiedzi w formie artykułów, nieukrytych przez Prefekturę.
  2. Wagę równą 1 za wypowiedzi w formie komentarzy i postów w jawnych działach Forum Centralnego.
  3. Wagę równą 1/2 za wypowiedzi w formie ćwirków."
 2. art. 5 ust. 3: "Wyłącznie aktywni obywatele mają prawo do sprawowania funkcji publicznych, z wyłączeniem urzędu Księcia i urzędu przedstawiciela dyplomatycznego Księstwa Sarmacji."
 3. art. 5 ust. 4: "Wyłącznie obywatele, którzy przynajmniej w połowie spełnili kryterium aktywności, o którym mowa w ust. 1, mają prawo do sprawowania w samorządach funkcji publicznych innych niż namiestnik prowincji."
 4. art. 5 ust. 5: "Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, Kanclerz stwierdza utratę funkcji przez funkcjonariusza publicznego, który utracił status aktywnego obywatela. Utratę funkcji przez Marszałka Sejmu, Kanclerza oraz namiestnika prowincji stwierdza Książę."

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny