Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 8944 [X]

Grodzisk, dnia 17 października 2016 r.

Ustawa konstytucyjna

o bezpośrednim wyborze Kanclerza

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., dokonuje się następujących zmian:

 1. Art 26 otrzymuje brzmienie: „1. Kanclerz jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, większościowych i tajnych. Szczegóły określa ustawa.
  2. Książę powołuje i odwołuje ministrów na wniosek Kanclerza.
  3. Kadencja Kanclerza trwa 4 miesiące.
 2. Skreśla się art. 27.
 3. Art. 28 otrzymuje brzmienie: „1. Sejm może wyrazić Kanclerzowi wotum nieufności większością co najmniej czterech piątych głosów ustawowej liczby posłów. Jeśli wotum nieufności zostanie wyrażone Książę niezwłocznie zarządza wybory Kanclerza.
  2. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności większością co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posłów. Książę odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności.
  3. Książę odwołuje członka Rady Ministrów, który nie udzielił w terminie siedmiu dni odpowiedzi na zapytanie lub interpelację posła albo zapytanie prowincji, jeżeli niedopełnienie obowiązku nie miało miejsca z powodu siły wyższej.
 4. Skreśla się art. 32.

Art. 2.

W Ustawie Sejmu nr 154 Ordynacja wyborcza, z dnia 12 kwietnia 2012 r., dokonuje się następujących zmian:

 1. Art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Prawo wybierania posłów, Kanclerza oraz udziału w referendum posiadają wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo sarmackie, zwani dalej „obywatelami”.
 2. Art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wyborów Księcia oraz wyborów Kanclerza.
 3. Dodaje się Art. 2a o tytule [Zasada reelekcji] i brzmieniu „Jednorazowo urząd Kanclerza lub mandat poselski można pełnić maksymalnie dwie, także niepełne, kadencje z rzędu. Kolejne objęcie urzędu Kanclerza lub mandatu poselskiego może nastąpić po przerwie trwającej minimum jedną, również niepełną, kadencję.
 4. W art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Wybory Kanclerza zarządza Książę, w drodze postanowienia, nie później niż:
  1) dwa tygodnie przed upływem kadencji Kanclerza,
  2) tydzień po wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności wobec Kanclerza,
  3) tydzień po orzeczeniu przez sąd nieważności wyborów.
 5. Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Księcia lub wyborów Kanclerza określa:
  1) termin głosowania,
  2) termin zgłaszania kandydatur,
  3) wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
 6. Art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Termin zgłaszania list kandydatów i kandydatur nowych obywateli w wyborach do Sejmu, wyborach Kanclerza lub na tron książęcy upływa nie wcześniej niż siedem dni od zarządzenia wyborów i nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem głosowania.
 7. Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Książę może, po zarządzeniu wyborów do Sejmu, lub wyborów Kanclerza, i z wyprzedzeniem nie krótszym niż pięć dni, wprowadzić zakaz wygłaszania przemówień oraz publikowania materiałów wyborczych, jak również prowadzenia w inny sposób agitacji w części lub całości terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania.
 8. Dodaje się art. 7b o tytule [Zgłaszanie kandydatur w wyborach Kanclerza] i brzmieniu: „1. Kandydaturę na urząd Kanclerza może zgłosić osobiście każdy obywatel.
  2. Komisarz wyborczy odrzuca kandydaturę w przypadku:
  1) wycofania przez kandydata zgody na kandydowanie,
  2) nieposiadania lub utraty przez kandydata prawa wybieralności.
  3. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatur komisarz wyborczy ogłasza listę wyborczą — zgłoszone i nieodrzucone kandydatury oraz listę wyborców.
  4. Ważności zgłoszenia kandydatury nie uchybia dokonanie go po upływie terminu zgłaszania kandydatur, a przed faktycznym ogłoszeniem listy wyborczej.
  5. Na karcie do głosowania umieszcza się kandydatury uszeregowane w porządku alfabetycznym według nazwisk, a następnie imion.
 9. Art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Obywatelowi, który w chwili zarządzenia wyborów lub referendum był aktywnym obywatelem w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, przysługuje głos o sile:
  1) 3, jeżeli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających głosowanie otrzymał do 2 wsi lennych, i nie posiada tytułu,
  2) 4, jeżeli w tym okresie otrzymał do 2 wsi lennych, i posiada tytuł szlachecki lub arystokratyczny,
  4) 5, jeżeli w tym okresie otrzymał od 3 do 6 wsi lennych,
  5) 6, jeżeli w tym okresie otrzymał od 7 do 10 wsi lennych,
  6) 7, jeżeli w tym okresie otrzymał od 11 do 14 wsi lennych,
  7) 8, jeżeli w tym okresie otrzymał co najmniej 15 wsi lennych lub jest Księciem.
 10. W art. 9 dodaje się ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W wyborach Kanclerza obywatel oddaje głos wskazując wybranego kandydata, albo oddaje głos pusty.” Kolejność dalszych ustępów zmienia się odpowiednio.
 11. Dodaje się art. 10b o tytule [Ustalenie wyniku wyborów Kanclerza] i brzmieniu: „1. Niezwłocznie po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie głosowania w wyborach Kanclerza Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości:
  1) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2) liczbę wyborców,
  3) liczbę wyborców i głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
  4) kandydata wybranego na urząd Kanclerza.
  2. Za wybranego uważa się kandydata, który zdobył bezwzględną większość głosów.
  3. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów Książęca Komisja Wyborcza zarządza przeprowadzenie drugiej tury głosowania w kolejny weekend.
  4. W drugiej turze głosowania biorą udział dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów.
  5. Jeśli druga tura głosowania nie wyłoni kandydata z bezwzględną większością głosów, za wybranego uważa się kandydata, który zdobył zwykłą większość głosów.
  6. Wybrany kandydat obejmuje urząd Kanclerza po złożeniu przysięgi na wierność Konstytucji, według następującej roty: „Ślubuję uroczyście jako Kanclerz Księstwa Sarmacji rzetelnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, strzec interesów Księstwa Sarmacji, czynić wszystko dla jego pomyślności, przestrzegać Konstytucji i innych praw Księstwa Sarmacji”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem formuły religijnej.
 12. W art. 12 zmienia się tytuł na [Kadencja Sejmu i Kanclerza] oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Kadencja Kanclerza trwa od chwili złożenia przez Kanclerza przysięgi do chwili złożenia przysięgi przez kolejnego Kanclerza.
 13. W art. 17 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Ustęp 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyborów Kanclerza." Numerację kolejnych ustępów zmienia się odpowiednio.

Art. 3.

1. Ustawa wchodzi w życie w 7 dni po ogłoszeniu.
2. Kadencja obecnego Kanclerza i Rady Ministrów wygasa w dniu zakończenia bieżącej kadencji Sejmu. Kanclerz i Rada Ministrów pełnią swe role do dnia wyboru nowego Kanclerza.

(Art. 3. ust. 2. zmieniony Ustawą Konstytucyjną o Sejmie Wielkim z dnia 27 października 2016 r.)

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny