Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 8980 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2016 r.

Ustawa konstytucyjna

o Sejmie Wielkim (uchylony)

Art. 1.

 1. Sejm Wielki, zwany dalej Sejmem, stanowi reprezentację woli politycznej obywateli Księstwa Sarmacji.
 2. Ilekroć w obowiązujących przepisach prawa jest mowa o Sejmie, należy przez to rozumieć Sejm Wielki.
 3. Do kompetencji Sejmu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów.
 4. (uchylony)

(Art. 1. ust. 4. uchylony Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

Art. 2.

 1. Sejm tworzą Książę oraz posłowie powoływani przez Księcia.
 2. Posłem może być każdy obywatel, który posiada nie mniej niż dziesięć punktów aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, który wyrazi taką wolę w specjalnie przeznaczonym do tego wątku w ramach forum Sejmu.
 3. Książę odmawia powołania obywatela w skład Sejmu, jeżeli został skazany za przestępstwo na karę banicji albo karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji posła albo wszystkich funkcji publicznych.
 4. Poseł ma obowiązek udziału w pracach Sejmu pod rygorem skreślenia z listy posłów w przypadku nieuzasadnionej absencji w dwóch kolejnych głosowaniach.
 5. Sejm uznaje się za funkcjonujący jedynie w przypadku, gdy w skład Sejmu wchodzi, oprócz Księcia, przynajmniej czterech posłów, w innym przypadku pełnię władzy ustawodawczej posiada Książę.
 6. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybierany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
 7. Marszałek powołuje, i odwołuje, do dwóch Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują Marszałka Sejmu podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków. Wicemarszałkowie Sejmu pełnią urząd do czasu odwołania ich przez Marszałka Sejmu.
 8. Marszałek Sejmu każdorazowo sprawuje swą funkcję nie dłużej niż dwa miesiące.
 9. W przypadku odwołania lub opróżnienia urzędu Marszałka Sejmu lub po upływie dwóch miesięcy od wyboru Marszałka Sejmu Marszałek-Senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu.

(Art. 2 ust. 6-9 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 25 stycznia 2017 r.)

Art. 2a.

Przepisów art. 2. nie stosuje się w odniesieniu do wyborów do Sejmu zarządzonych i przeprowadzonych w związku z art. 2. Ustawy konstytucyjnej o eutanazji Sejmu Wielkiego

(Art. 2a. dodany Ustawą konstytucyjną z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego)

Art. 3.

Inicjatywę ustawodawczą posiadają: Książę, co najmniej dwóch posłów, członkowie Rady Ministrów, namiestnicy lub stosownie umocowani przez nich przedstawiciele prowincji, członkowie Naczelnej Izby Architektury, grupa minimum 5 sarmackich obywateli.

(Art. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie ustawy konstytucyjnej o Sejmie Wielkim z dnia 17 lutego 2017 r.)

Art. 4.

 1. Sejm przyjmuje ustawy oraz uchwały, w tym uchwały o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, oraz wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, zwykłą większością głosów przy obecności w czasie głosowania nie mniej niż połowy uprawnionych, o ile przepis szczególny nie przewiduje innej większości.
 2. Rozporządzenia wydane na podstawie i w granicach zawartego w ustawie upoważnienia nie wymagają zatwierdzenia przez Sejm.
 3. Ustawa określa szczegóły postępowania ustawodawczego i uchwałodawczego.

Art. 5.

 1. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy Sejmu uchwalonej większością co najmniej ⅔ głosów w obecności nie mniej niż 55% uprawnionych do głosowania.
 2. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu.
 3. Książę może zaproponować Sejmowi uchwalenie poprawek do ustawy. Sejm głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością określoną w ust. 1. W przypadku uchwalenia poprawek przez Sejm Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 4. Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 5. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 2–4, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
 6. Przepis ustawy o zmianie Konstytucji, który ustanawia, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

Art. 6.

 1. Zawiesza się* art. 14–19 i art. 45–47 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r.
 2. W art. 20 ust. 4, art. 28 ust. 1 i ust. 2, oraz art. 32j ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z dnia 24 stycznia 2011 r., słowa “ustawowej liczby posłów” zmienia się na słowa “uprawnionych do głosowania”.
 3. Art. 3 ust. 2 Ustawy konstytucyjnej o bezpośrednim wyborze Kanclerza, z dnia 17 października 2016 r., otrzymuje brzmienie “Kadencja obecnego Kanclerza i Rady Ministrów wygasa w dniu zakończenia bieżącej kadencji Sejmu. Kanclerz i Rada Ministrów pełnią swe role do dnia wyboru nowego Kanclerza.”

Art. 7.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 r. Bieżąca kadencja Sejmu ulega skróceniu w dniu 1 grudnia 2016 r.
 2. Po sześciu miesiącach od wejścia ustawy w życie lub od ogłoszenia wyników w sprawie przedłużenia obowiązywania ustawy, Książę zarządza referendum w sprawie przedłużenia obowiązywania ustawy.

______________________________________________

(* treść zawieszanych przepisów Konstytucji)

Art. 14. [Sejm]

 1. Sejm składa się z posłów w liczbie nie mniejszej od siedmiu i nie większej od trzynastu.
 2. Wybory do Sejmu są powszechne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 15. [Kadencja Sejmu]

 1. Sejm jest wybierany na kadencję trwającą trzy miesiące. Kadencja Sejmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu na czas rozpatrywania rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego oraz do czasu podjęcia przez Księcia czynności określonych w art. 46.
 2. Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji następuje w drodze:
  1. uchwały Sejmu,
  2. postanowienia Księcia wydanego na wniosek Kanclerza lub w przypadku określonym w art. 27 albo
  3. referendum.
 3. Sejm nie może być rozwiązany przed rozpatrzeniem rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego.
 4. Ustawa określa warunki wybieralności oraz normuje objęcie i wygaśnięcie mandatu posła.

Art. 16. [Marszałkowie]

 1. Pracami Sejmu kieruje Marszałek Sejmu wybrany przez Sejm z jego grona. Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia.
 2. Marszałek Sejmu powołuje i odwołuje Wicemarszałków Sejmu, którzy zastępują go podczas jego nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 3. Ustawa określa postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze.

Art. 17. [Kompetencje Sejmu]

Do kompetencji Sejmu należą ustawodawstwo oraz kontrola nad Radą Ministrów.

Art. 18. [Inicjatywa ustawodawcza]

Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, posłowie, Rada Ministrów, prowincje oraz grupa obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu.

(Art. 18. w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

Art. 19. [Przyjmowanie ustaw i uchwał]

 1. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że szczególny przepis Konstytucji przewiduje inny tryb.
 2. Sejm przyjmuje uchwały, w tym o wyrażeniu zgody na zawarcie albo wypowiedzenie umowy międzynarodowej, o zatwierdzeniu rozporządzenia i o uchyleniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu wyjątkowego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że szczególny przepis Konstytucji albo ustawy przewiduje inny tryb.
 3. Jeżeli ustawa tak stanowi, wydane na jej podstawie i w granicach zawartego w niej upoważnienia rozporządzenie Księcia nie podlega zatwierdzeniu przez Sejm.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym ustawą konstytucyjną z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie Konstytucji i ustawy o Trybunale Koronnym)

Art. 45. [Tryb zmiany Konstytucji]

 1. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością co najmniej dwóch trzecich głosów.
 2. Zmiana Konstytucji następuje także w drodze referendum, w trybie określonym w art. 23.

Art. 46. [Ustawa o zmianie Konstytucji]

 1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu.
 2. Książę może zaproponować Sejmowi uchwalenie poprawek do ustawy. Sejm głosuje nad całością poprawek oraz uchwala je większością co najmniej dwóch trzecich głosów. W przypadku uchwalenia poprawek przez Sejm Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
 3. Książę, w przypadku nieskorzystania z prawa do zaproponowania poprawek lub odrzucenia przez Sejm zaproponowanych przez niego poprawek, w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę lub zarządza referendum w sprawie jej zatwierdzenia.
 4. Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę zatwierdzoną w drodze referendum.
 5. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 1–4, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
 6. Przepis ustawy o zmianie Konstytucji, który ustanawia, zmienia lub uchyla przepis Konstytucji dotyczący prowincji, wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.

(Art. 46. Ust. 6. dodany Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)

Art. 47. [Konstytucyjna inicjatywa ustawodawcza obywateli]

 1. Przedstawiciel grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część liczby obywateli może przedłożyć Sejmowi projekt ustawy o zmianie Konstytucji (obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej).
 2. Jeżeli Sejm odrzuci obywatelski projekt ustawy konstytucyjnej albo przyjmie go w brzmieniu innym, niż oryginalnie mu przedłożone — z ewentualnymi autopoprawkami projektodawcy i poprawkami redakcyjnymi — na złożony w ciągu tygodnia od przyjęcia ustawy wniosek projektodawcy zarządza się w tej sprawie referendum.
 3. Referendum, o którym mowa w ust. 2, rozstrzyga o:
  1. przyjęciu albo odrzuceniu poszczególnych poprawek — innych niż autopoprawki projektodawcy i poprawki redakcyjne — wprowadzonych do obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej, jeżeli Sejm go przyjął;
  2. przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy konstytucyjnej, jeżeli Sejm go odrzucił.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę o zmianie Konstytucji do podpisu Księciu dopiero po bezskutecznym upływie terminu złożenia wniosku o zarządzenie referendum.

(Art. 47 dodany Ustawą Konstytucyjną o obronie praw obywateli i samorządów z dnia 13 kwietnia 2016 roku)


Ustawa uchylona mocą art. 4. pkt 1. Ustawy konstytucyjnej z dnia 12 lipca 2017 roku o eutanazji Sejmu Wielkiego

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny