Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 8996 [X]

Grodzisk, dnia 4 listopada 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 303

o nowelizacji ustawy o finansach publicznych

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. w art. 1 ust. 1 skreśla się słowa "i prowincji";
 2. w art. 1 ust. 2 po słowach "niż 60 dni" dopisuje się słowa "lub prowincji.";
 3. w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Stawka podatku w odniesieniu do rachunków bankowych stanowiących własność instytucji użytecznej publicznie w rozumieniu przepisów odrębnych wynosi połowę wskazanej stawki podatku lecz nie więcej niż 100 lt dziennie.";
 4. w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w art. 8a ust. 3.";
 5. w art.1. skreśla się ust. 5. w brzmieniu "Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, a także, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 30 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 2, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim.";
 6. w art. 1 ust. 6 dokonuje się zmiany kwoty "5 000 lt" na kwotę "2 500 lt";
 7. w art. 3 wszystkie wskazane kwoty, z wyjątkiem ust. 13, ust. 15 i ust. 16, powiększa się o 50 lt;
 8. w art. 3 skreśla się ust. 10;
 9. w art. 5 ust. 4 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 5 000 lt;
 10. w art. 8 ust. 1 i ust. 2 na końcu zdania dopisuje się słowa: "Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.";
 11. w art. 8a ust. 5 dokonuje się słowa "pięciokrotność" na słowo "sześciokrotność";
 12. w art. 9 ust. 6 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 1 000 000 lt;
 13. w art. 11 ust. 1 i ust. 2 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 100 000 lt;
 14. w art. 12 zwiększa się wskazaną kwotę do wysokości 1 500 lt;
 15. art. 17 otrzymuje brzmienie: "W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, oderwany znaczek trafia do klasera mieszkańca."
 16. art. 18 otrzymuje brzmienie: "Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca.
 17. w art. 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.";
 18. w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 listopada 2016 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny