Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9086 [X]

Grodzisk, dnia 21 grudnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 308

o obywatelstwie honorowym

Art. 1 [Przepisy zmieniające]

 1. W Ustawie Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 roku:
  1. art. 1 („Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej ‹obywatelstwem›”) otrzymuje brzmienie:
   1. Ustawa normuje nadawanie i utratę obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
   2. Ustawa normuje nadawanie i utratę honorowego obywatelstwa sarmackiego, zwanego dalej „obywatelstwem honorowym”.
  2. art. 2 („Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji”) otrzymuje brzmienie:
   1. Obywatelstwo nadaje Książę na wniosek mieszkańca Księstwa Sarmacji.
   2. Obywatelstwo honorowe nadaje Książę na wniosek Sejmu.
  3. po art. 3. dodaje się art. 3a [Procedura obywatelstwa honorowego] w brzmieniu:
   1. Książę nadaje obywatelstwo honorowe mieszkańcowi lub obywatelowi, który nieprzerwanie przez co najmniej 3 miesiące posiadał obywatelstwo oraz w sposób szczególny zasłużył się Księstwu Sarmacji.
   2. Książę nadaje obywatelstwo honorowe w drodze postanowienia. Nadanie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą publikacji.
  4. po art. 7 dodaje się art. 7a [Pozbawienie obywatelstwa honorowego] w brzmieniu:
   1. Książę może pozbawić obywatelstwa honorowego obywatela honorowego, który:
    1. został skazany prawomocnym orzeczeniem Trybunału Koronnego za przestępstwo określone w art. 40-43 Ustawy Sejmu nr 115 – Kodeks Sprawiedliwości z dnia 26 października 2010 roku.
    2. został wydalony w trybie wydalenia cudzoziemca na mocy odrębnych przepisów.
   2. Książę pozbawia obywatelstwa honorowego w drodze postanowienia. Pozbawienie obywatelstwa honorowego jest skuteczne z chwilą publikacji.
 2. W Ustawie Sejmu nr 154 Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 roku: 1. dodaje się art. 8 ust. 3 w brzmieniu: Obywatele honorowi posiadają siłę głosów powiększoną o 1 w stosunku do wartości wynikającej z przepisu poprzedzającego.

Art. 2 [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie po upływie od 7 do 21 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny