Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9099 [X]

Grodzisk, dnia 26 grudnia 2016 r.

Ustawa Sejmu nr 310

o zmianie Regulaminu Sejmu

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 306 Regulamin Sejmu z dnia 22 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. art. 1 ust. 1 ["Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze w Sejmie."] otrzymuje brzmienie: Ustawa reguluje postępowanie ustawodawcze i uchwałodawcze, oraz tryb przeprowadzenia debat nielegislacyjnych w Sejmie.
 2. art. 4 otrzymuje tytuł [Złożenie wniosku].
 3. art. 4 ust. 1 ["Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, składa się na ręce Marszałka Sejmu."] otrzymuje brzmienie: Projekt ustawy lub uchwały, zwany dalej projektem, lub wniosek o przeprowadzenie debaty nielegislacyjnej, zwanej dalej debatą, składa się na ręce Marszałka Sejmu.
 4. art. 4 ust. 2 ["Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie."] otrzymuje brzmienie: Do projektu załącza się uzasadnienie, przedstawiające opis skutków wejścia projektu w życie. Do wniosku o debatę dołącza się uzasadnienie, przedstawiające opis poruszanego zagadnienia.
 5. w art. 4 dodaje się ustęp 4, a kolejność następnych zmienia się odpowiednio, w brzmieniu: Wniosek o przeprowadzenie debaty może złożyć Książę, co najmniej trzech posłów, członkowie Rady Ministrów, asesorzy Trybunału Koronnego, Prefekt Generalny, radcy Naczelnej Izby Architektury oraz przedstawiciele prowincji.
 6. w art. 4 dodaje się ustęp 5, a kolejność następnych zmienia się odpowiednio, w brzmieniu: Projekt, lub wniosek o debatę, może zawierać wniosek o utajnienie dyskusji w Sejmie. Decyzję o utajnieniu podejmuje Marszałek Sejmu.
 7. dodaje się art. 6a o tytule [Debata nielegislacyjna] i brzmieniu:
  1. Debata obejmuje:
   1. przedstawienie przedmiotu debaty przez wnioskodawcę,
   2. zajęcie przez Księcia, Radę Ministrów, Trybunał Koronny, Prefekturę Generalną, Naczelną Izbę Architektury, przedstawicieli samorządów stanowiska w sprawie przedmiotu debaty,
   3. dyskusję nad przedmiotem debaty,
   4. zgłaszanie wniosków formalnych z debaty,
   5. głosowanie Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty,
   6. przekazanie uchwalonych przez Sejm wniosków formalnych z debaty do właściwego organu władz Księstwa Sarmacji.
  2. Zarządzając debatę Marszałek Sejmu określa czas jej trwania. Marszałek Sejmu przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech posłów. Łączny czas trwania debaty nie może przekroczyć 21 dni, przy czym okres ten nie obejmuje głosowania Sejmu nad przyjęciem wniosków formalnych z debaty.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny