Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9156 [X]

Grodzisk, dnia 25 stycznia 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 315

o zmianie ustawy o finansach publicznych

Art. 1. [Przepisy zmieniające]

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 16 przyjmuje tytuł [Program Pracy Społecznej] oraz brzmienie:
  1. Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów.
  2. Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę, która będzie przeznaczona cotygodniowo do podziału między beneficjentów programu.
  3. Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę maksymalną, którą będzie mógł otrzymać beneficjent w ramach PPS.
  4. Minister właściwy do spraw finansów może raz w miesiącu, na drodze postanowienia, w jednym dowolnym tygodniu miesiąca, w którym dokonuje postanowienia, podnieść kwotę wymienioną w ust. 2 o 20%.
 2. Art. 16a przyjmuje tytuł [Praca Społeczna] oraz brzmienie:
  1. Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w dniu poprzedzającym wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
   1. opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
   2. przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów,
   3. zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.
  2. Praca społeczna za dany dzień oceniana jest punktowo w taki sposób, że jeśli dnia poprzedzającego Sarmata:
   1. opublikował co najmniej jeden artykuł — otrzymuje 3 punkty wolontariatu,
   2. opublikował co najmniej jeden komentarz lub wypowiedź na forum — otrzymuje 2 punkty wolontariatu,
   3. wręczył co najmniej jedną dotację do artykułu — otrzymuje 1,5 punktu wolontariatu,
   4. opublikował co najmniej jednego ćwirka — otrzymuje 1 punkt wolontariatu,
   5. dodał co najmniej jedno serce do artykułu, komentarza lub wypowiedzi na forum — otrzymuje 0,5 punkta wolontariatu,
   6. dodał co najmniej jedno serce do ćwirka — otrzymuje 0,25 punkta wolontariatu.
  3. Na początku każdego tygodnia minister właściwy do spraw finansów dokonuje wypłaty wynagrodzeń za pracę społeczną w tygodniu ubiegłym, rozdzielając między beneficjentów programu kwotę ustaloną w art. 16 w taki sposób, że otrzymują oni w niej procentowy udział, wyliczony w oparciu o wypracowane przez nich w danym tygodniu punkty wolontariatu podzielone przez sumę wszystkich wypracowanych punktów wolontariatu w danym tygodniu, zaokrąglony do jedności w dół.
 3. Dodaje się art. 16 ust. 5 w brzmieniu: Niespożytkowane środki zostają przeznaczone do wykorzystania w następnym tygodniu, nie pomniejszając kwoty, o której mowa ust. 2.

Art. 2. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie w chwili wdrożenia zmian przez Naczelną Izbę Architektury.

 


(Treść zmienianych przepisów:

Art. 16. [Emisja w celu finansowania skupu pracy]

 1. Skup pracy jest finansowany z budżetu Rady Ministrów. Rada Ministrów w drodze uchwały ustala cenę skupu jednostki pracy.
 2. Rada Ministrów może, w drodze uchwały, dokonać emisji liberta w celu finansowania skupu pracy.
 3. Emisja liberta nie może przekroczyć kwoty obliczonej według wzoru E = W × 200, gdzie „E” jest maksymalną kwotą emisji, a „W” jest liczbą wypowiedzi zamieszczonych przez obywateli sarmackich w miejscach, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w okresie 7 dni poprzedzających podjęcie uchwały.
 4. Uchwała może być podjęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia podjęcia poprzedniej uchwały.

Art. 16a. [Produkcja pracy]

 1. Godzinną produkcję pracy określa się wzorem X × Y, gdzie X jest niezerowym pierwiastkiem trzeciego stopnia z liczby wsi lennych powiększonym o jeden, a Y jest współczynnikiem aktywności.
 2. Współczynnik aktywności jest zależny od relacji między średnią aktywnością mieszkańca liczoną zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim a średnią aktywnością wszystkich aktywnych obywateli liczoną zgodnie z Ustawą o obywatelstwie sarmackim i wynosi:
  1. 5 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż 150% średniej ogólnej,
  2. 3 dla mieszkańców, których aktywność jest większa niż średnia i mniejsza niż 150% średniej ogólnej,
  3. 2 dla mieszkańców, których aktywność jest mniejsza niż średnia ogólna.
 3. Współczynnik aktywności nowych mieszkańców przez 60 dni od dnia rejestracji wynosi 10.)

 

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny