Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9177 [X]

Grodzisk, dnia 29 stycznia 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 316

o nowelizacji ustawy o prefektach

Art. 1.

W ustawie Sejmu nr 146 o prefektach z dnia 11 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W art. 9 ust. 2 ["Książę może, na wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodą Sejmu - byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny."] otrzymuje brzmienie:
  2. Książę może, na umotywowany wniosek Kanclerza lub Prefekta Generalnego, wydalić cudzoziemca lub - za zgodą Sejmu - byłego obywatela niebędącego cudzoziemcem z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt tej osoby jest niepożądany z uwagi na interes publiczny w związku z nieprzestrzeganiem przez tę osobę prawa. Decyzja o wydaleniu musi zawierać wskazanie naruszanych przepisów oraz wskazać okoliczności, kiedy to nastąpiło.
 2. W art. 9 ust. 3 ["Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny"] otrzymuje brzmienie:
  3. Kanclerz może wydalić cudzoziemca z terytorium Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji w terminie trzech dni od dnia jego zamieszkania, jeżeli okoliczności wskazują, że pobyt cudzoziemca jest oczywiście niepożądany z uwagi na interes publiczny w związku z nieprzestrzeganiem przez tę osobę prawa. Decyzja o wydaleniu musi zawierać wskazanie naruszanych przepisów oraz wskazać okoliczności, kiedy to nastąpiło.
 3. W art. 9 ust. 4 ["Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu."] otrzymuje brzmienie:
  4. Od decyzji w sprawie wydalenia przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Trybunału Koronnego w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu. Do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca stosuje się odpowiednio przepisy o wymierzeniu kary przy czynie zagrożonym karą banicji z zastrzeżeniem, że od wyroku w sprawie wydalenia nie przysługują środki odwoławcze.
 4. W art. 9 po ust. 4 dodaje się ust. 5, a numerację pozostałych zmienia odpowiednio (*), w następującym brzmieniu:
  5. Do czasu uprawomocnienia się decyzji o wydaleniu, wobec wydalanego stosuje się odpowiednio przepisy o zatrzymaniu.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

______________________

(*) zmiana treści ustawy z ust. 4a na ust. 5 i dodanie "zmienia się odpowiednio" w związku z technicznymi ograniczeniami DP i potrzebą dostosowania ustawy do wymogów edycyjnych tekstów ujednoliconych. (dopisek: Robert Janusz wicehrabia von Thorn, Marszałek Sejmu, 29.01.2017)

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny