Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9216 [X]

Grodzisk, dnia 17 lutego 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 319

o dostosowaniu przepisów do sytuacji rezygnacji Kanclerza

Art. 1.

W art. 26 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: W przypadku złożenia przez Kanclerza rezygnacji Książę niezwłocznie zarządza wybory nowego Kanclerza, który obejmuje urząd w momencie ogłoszenia wyników wyborów. Termin określony w ust. 3 rozpoczyna bieg na nowo.

Art. 2.

Art. 4 ust. 4 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 154 Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. ["tydzień po wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności wobec Kanclerza"] otrzymuje brzmienie: tydzień po wyrażeniu przez Sejm wotum nieufności wobec Kanclerza, lub złożenia przez Kanclerza rezygnacji.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny