Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9269 [X]

Grodzisk, dnia 14 marca 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 320

o zmianie Kodeksu postępowania przed Trybunałem Koronnym

Art. 1


W ustawie Sejmu nr 317 Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym z dnia 4 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 7 (Art. 7. § 1. Przewodniczący składu orzekającego zawiadamia strony o otwarciu rozprawy, wezwaniu do pierwszych wystąpień, a świadków o wezwaniu do stawienia się na rozprawie. § 2. Przewodniczący składu orzekającego zawiadamia w formie ogłoszenia na Forum Centralnym podmioty uprawnione do wszczęcia sprawy ustrojowej o możliwości przystąpienia do rozprawy ustrojowej. Podmioty te mają na przystąpienie do rozprawy 72h od zawiadomienia. § 3. Strony, organy przystępujące do sprawy ustrojowej oraz wezwani świadkowie, są zobowiązani do śledzenia rozprawy i podejmowania czynności, do których zostali zobowiązani lub upoważnieni oraz odpowiadania na pytania asesorów i upoważnionych uczestników postępowania.) otrzymuje brzmienie:
  Art. 7. § 1. Przewodniczący składu orzekającego zawiadamia strony o otwarciu rozprawy, wezwaniu do pierwszych wystąpień, a świadków i biegłych o wezwaniu do stawienia się na rozprawie
  § 2. Przewodniczący składu orzekającego zawiadamia w formie ogłoszenia na Forum Centralnym podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wszczęcie sprawy ustrojowej o możliwości przystąpienia do rozprawy ustrojowej. Podmioty te mają na przystąpienie do rozprawy 72h od zawiadomienia.
  § 3. Strony, organy przystępujące do sprawy ustrojowej oraz wezwani świadkowie i biegli, są zobowiązani do śledzenia rozprawy i podejmowania czynności, do których zostali zobowiązani lub upoważnieni oraz odpowiadania na pytania asesorów i upoważnionych uczestników postępowania.
 2. W art. 13 § 1. (Wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy musi znajdować się na serwerach Księstwa Sarmacji oraz zawierać: 1) oznaczenie uczestników postępowania, w tym uprawnionego wnioskodawcy; 2) wnioskowane rozstrzygnięcie; 3) uzasadnienie; 4) w przypadku spraw ustrojowych - wskazanie przepisów mających być przedmiotem sprawy, przy czym w przypadku wniosku o kontrolę zgodności aktu normatywnego - także wskazanie przepisów aktu normatywnym wyższego hierarchicznie, 5) dodatkowe elementy, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.) otrzymuje brzmienie:
  Art. 13. § 1. Wniosek o rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy musi znajdować się na serwerach Księstwa Sarmacji oraz zawierać:
   1. oznaczenie uczestników postępowania, w tym uprawnionego wnioskodawcy;
   2. wnioskowane rozstrzygnięcie;
   3. uzasadnienie;
   4. w przypadku spraw ustrojowych - wskazanie przepisów mających być przedmiotem sprawy, przy czym w przypadku wniosku o kontrolę zgodności aktu normatywnego - także wskazanie przepisów aktu normatywnym wyższego hierarchicznie,
   5. dodatkowe elementy, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.
 3. Art. 16 (Uczestnikami rozprawy są: 1) uczestnicy postępowania; 2) świadkowie, z wyłączeniem spraw ustrojowych.) otrzymuje brzmienie:
  Art. 16. Uczestnikami rozprawy są:
   1. uczestnicy postępowania;
   2. świadkowie, z wyłączeniem spraw ustrojowych,
   3. biegli.
 4.  W art. 19 po § 2 dodaje się § 3 w następującym brzmieniu:
  § 3. Wszelkie dowody, niezależnie od swojej postaci, muszą znajdować się na serwerach Księstwa Sarmacji, pod rygorem ich pominięcia przez Trybunał. Przewodniczący składu może wezwać uczestnika postępowania do uzupełnienia braków, jeżeli dowody nie spełniają warunków określonych w zdaniu poprzednim.
 5. W art. 20 § 2 (Świadkowie mogą składać oświadczenia w sprawie za zgodą przewodniczącego składu.) otrzymuje brzmienie:
  Art. 20. § 2. Świadkowie i biegli mogą składać oświadczenia w sprawie za zgodą przewodniczącego składu.
 6. Art. 22 (§ 1. Przewodniczący, a sprawach ustrojowych i kontrolnych – wszyscy członkowie składu, składu może zadawać pytania świadkom. § 2. Uczestnik postępowania może zadawać pytania świadkom, których wezwano na jego wniosek, a także innym świadkom, za zgodą przewodniczącego składu. § 3. Świadek obowiązany jest odpowiedzieć na zadane mu pytanie w ciągu 2 dni od dnia zadania pytania. § 4. Jeżeli odpowiadając na pytanie, świadek musiałby ujawnić tajemnicę państwową odpowiedź składa przewodniczącemu składu niejawnie, za pośrednictwem Poczty Konnej.) otrzymuje brzmienie:
  Art. 22. § 1. Przewodniczący, a sprawach ustrojowych i kontrolnych – wszyscy członkowie składu, składu może zadawać pytania świadkom i biegłym.
  § 2. Uczestnik postępowania może zadawać pytania świadkom, których wezwano na jego wniosek, a także innym świadkom i biegłym, za zgodą przewodniczącego składu.
  § 3. Świadek i biegły obowiązany jest odpowiedzieć na zadane mu pytanie w ciągu 2 dni od dnia zadania pytania.
  § 4. Jeżeli odpowiadając na pytanie, świadek lub biegły musiałby ujawnić tajemnicę państwową odpowiedź składa przewodniczącemu składu niejawnie, za pośrednictwem Poczty Konnej. Przepisy art. 19 § 3 stosuje się odpowiednio.
 7. W art. 24 po § 3 dodaje się § 4 w następującym brzmieniu:
  § 4. Biegłym jest osoba niewezwana na świadka, a która wedle wiedzy członka składu może posiadać wiedzę istotną do należytego wyjaśnienia sprawy.
 8. Art. 25. (Przewodniczący składu może postanowić odesłać świadka, jeżeli: 1) świadek odpowiedział na każde z zadanych mu pytań, a ponadto każdy z uczestników postępowania oświadczył, że nie ma do świadka dalszych pytań lub upłynęły co najmniej 2 dni od dnia zadania świadkowi ostatniego pytania; 2) uczestnicząc w rozprawie, świadek naruszył dobre obyczaje; 3) dalsze przesłuchiwanie świadka niepotrzebnie przedłużałoby postępowanie sądowe.) otrzymuje brzmienie:
  Art. 25. Przewodniczący składu może postanowić odesłać biegłego w każdym momencie, a świadka, jeżeli:
   1. świadek odpowiedział na każde z zadanych mu pytań, a ponadto każdy z uczestników postępowania oświadczył, że nie ma do świadka dalszych pytań lub upłynęły co najmniej 2 dni od dnia zadania świadkowi ostatniego pytania;
   2. uczestnicząc w rozprawie, świadek naruszył dobre obyczaje;
   3. dalsze przesłuchiwanie świadka niepotrzebnie przedłużałoby postępowanie sądowe.
 9. Art. 26. (Z chwilą zamknięcia rozprawy wszystkich świadków uważa się za odesłanych.) otrzymuje brzmienie:
  Art. 26. Z chwilą zamknięcia rozprawy wszystkich świadków i biegłych uważa się za odesłanych.
 10. W art. 47 § 2 (Na świadka lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie, przewodniczący składu orzekającego może nałożyć karę grzywny do 50 000 lt. Karę należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo.) otrzymuje brzmienie:
  Art. 47. § 2. Na świadka lub biegłego, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie, przewodniczący składu orzekającego może nałożyć karę grzywny do 50 000 lt. Karę należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo.

 

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny