Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9446 [X]

Grodzisk, dnia 19 czerwca 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 326

o ustanowieniu obrońców procesowych finansowanych z budżetu państwa

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 317 z dnia 4 lutego 2017 roku — Kodeks postępowania przed Trybunałem Koronnym (Dz. P. poz. 9186), wprowadza się następujące zmiany:

1. Po art. 3. dodaje się artykuł 3a. w brzmieniu:

"§1. Określenie „Obrońca” oznacza osobę, która nie jest Asesorem Trybunału, a która wyraziła wolę na reprezentowanie uczestników postępowania i została zewidencjonowana w spisie, o którym mowa w art. 16a. § 1.
§2. Określenie „reprezentowanie” oznacza podejmowanie czynności procesowych w określonym postępowaniu przed Trybunałem Koronnym na korzyść uczestnika postępowania.”

2. Po art. 16. dodaje się artykuł 16a. w brzmieniu:

"§1. Przewodniczący Trybunału prowadzi w przeznaczonym do tego dziale Trybunału na Forum Centralnym, spis (listę) obrońców. Usługi obrońców opłacane są z budżetu państwa.
§2. Uzyskanie statusu obrońcy lub jego zrzeczenie się odbywa się po przez złożenie oświadczenia przed Przewodniczącym Trybunału.
§3. Uczestnik postępowania ma prawo do ustanowienia obrońcy. Do skutecznego ustanowienia obrońcy przez uczestnika postępowania konieczna jest zgoda obrońcy. Zgodę obrońcy uczestnik postępowania uzyskuje samodzielnie, w drodze indywidualnych ustaleń.
§4. Jeżeli obrońca zgodzi się na reprezentowanie uczestnika postępowania przed Trybunałem, przedkłada Trybunałowi stosowne pełnomocnictwo.
§5. Obrońca dostaje wynagrodzenie z rachunku Rady Ministrów za każdy dzień reprezentowania uczestnika postępowania. Za dzień rozpoczęcia reprezentowania przyjmuje się dzień udzielenia pełnomocnictwa przez uczestnika postępowania, o którym mowa w §4. Za dzień zakończenia reprezentowania przyjmuje się dzień wycofania pełnomocnictwa lub dzień opublikowania wyroku przez Trybunał.
§6. Stawki dzienne wynagrodzenia dla obrońców określa rozporządzenie Rady Ministrów.
§7. Rozporządzenie Rady Ministrów może szczegółowo określić zasady wynagradzania, mając na uwadze ochronę przed wyłudzeniami funduszy z budżetu państwa oraz dookreślenie zasad nieujętych niniejszą ustawą, w tym ustanowić możliwość skorzystania z obrońcy w innych procesach bądź czynnościach przed Trybunałem. Rozporządzenie te może uzależniać wynagrodzenie za reprezentację od różnych warunków, w szczególności stanu majątku obywatela lub jego stażu w Księstwie Sarmacji."

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny