Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 9609 [X]

Grodzisk, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Ustawa Sejmu nr 329

o zmianie Ordynacji Wyborczej

Art. 1 [Likwidacja listy wyborczej nowych mieszkańców]

Ustawie Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r. dokonuje się następujących zmian:

 1. W art. 5 ust. 1. p. 2. skreśla się słowa: [“i kandydatów nowych obywateli”].
 2. W art. 5 ust. 5. skreśla się słowa: [“i kandydatur nowych obywateli”].
 3. Art. 5 ust. 6. [“W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się, z zastrzeżeniem ust. 8: (1) 6 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 60, (2) 8 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, (3) 10 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 90 do 119, (4) 12 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 120.“] otrzymuje brzmienie: “W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się: (1) 7 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi do 89, (2) 9 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi od 90 do 119, (3) 11 posłów — jeżeli liczba obywateli wynosi co najmniej 120.”
 4. Skreśla się art. 5 ust. 7. [“Z listy wyborczej nowych obywateli wybierany jest jeden poseł.”].
 5. Skreśla się art. 5 ust. 8. [“W przypadku braku kandydatów na liście nowych obywateli, liczba wybieranych posłów, określona w ust. 6 zwiększana jest o 1 posła.”].
 6. Skreśla się art. 5 ust. 9. [“Na liście nowych obywateli może zostać umieszczony obywatel, który spełnia łącznie następujące warunki: (1) pierwszy raz obywatelstwo otrzymał nie wcześniej niż 9 miesięcy przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, (2) nie został wybrany do Sejmu we wcześniejszych wyborach.”].
 7. Skreśla się art. 7. ust. 2. [“Kandydaturę do Sejmu z listy nowych obywateli zgłasza się osobiście.”].
 8. Skreśla się art. 7. ust. 3. [“Nie można kandydować równocześnie z listy kandydatów oraz listy nowych obywateli.”].
 9. Skreśla się art. 7 ust. 4. p. 3. [“mimo niespełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 9, w zgłoszeniu zaznaczył kandydowanie z listy nowych obywateli.”].
 10. W art. 7. ust. 5. skreśla się słowa: [“i kandydatów nowych obywateli”] oraz [“i listę wyborczą nowych obywateli”].
 11. W art. 7. ust. 6. skreśla się słowa: [“lub zgłoszenia kandydata z listy nowych”].
 12. W art. 7. ust. 7. skreśla się słowa: [“oraz kandydatów zgłoszonych na listę nowych obywateli”] oraz [“oraz listę nowych obywateli”].
 13. Skreśla się art. 7. ust. 8. [“Brak kandydatur na liście wyborczej nowych obywateli nie wstrzymuje przeprowadzenia głosowania.”].
 14. Skreśla się art. 9. ust. 2. [“W wyborach do Sejmu z listy wyborczej nowych obywateli, obywatel oddaje głos preferencyjny, szeregując wszystkie kandydatury z tej listy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, albo oddaje głos pusty.”].
 15. Skreśla się art. 10. ust. 2. p. 4. [“liczbę wyborców i głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów z listy wyborczej nowych obywateli,”].
 16. Skreśla się art. 10. ust. 2. p. 8. [“kandydata, który uzyskał mandat z listy wyborczej nowych obywateli.”].
 17. Skreśla się art. 15. ust. 3. [“Jeżeli zgodnie z ust. 1 składu Sejmu — posła wybranego z listy wyborczej nowych obywateli — nie można uzupełnić, Książę zarządza wybory uzupełniające, jeżeli do końca kadencji pozostały więcej niż trzy tygodnie. Przepisy o wyborach pełnego składu Sejmu stosuje się odpowiednio.”].

Art. 2 [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Paviel Gustolúpulo
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny