Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty normatywne miejscowości, poz. 9902 [X]

Srebrny Róg, dnia 17 lutego 2018 r.

Statut

Palatynatu Lichtensteinu (uchylony)

Ja, Vladimir ik Lihtenštán, sarmacki diuk Abvienolheimu i wicehrabia Tselebormu, baronet Królestwa Nowej Teutonii w trosce o powierzone mi prawem lennym ziemie kreuję na mocy praw Królestwa Teutonii jedną, niepodzielną dziedzinę — Palatynat Lichtensteinu.

§ 1. [Definicje]

 1. Palatynat Lichtensteinu (dalej: Palatynat) to Lokalny Okręg Administracyjny.
 2. Palatyn Lichtensteinu (dalej: Palatyn) to zarządca Lokalnego Okręgu Administracyjnego.

§ 2. [Inicjalne granice Palatynatu]

W skład Palatynatu wchodzą terytoria:

 1. Położone na północ od Zielnyboru i Jeziora Lokan w Hrabstwie Enderasji: miasteczko Abvienolheim, oraz okręg o średnicy 40 km wokół miasteczka;
 2. Cytadela i osada Tseleborm na środkowym odcinku granicy baridajsko-teutońskiej w Hrabstwie Loardii.

§ 3. [Zmiana granic Palatynatu]

 1. Do Palatynatu mogą zostać przyłączone inne ziemie przynależne członkom Rodu von Lichtenstein, które znajdują się na terytorium Królestwa Teutonii.
 2. Członek Rodu von Lichtenstein, który decyduje się na przyłączenie swoich ziem do Palatynatu, wydaje w tej sprawie jawne obwieszczenie.

§ 4. [Palatyn]

 1. Pierwszym Palatynem zostaje Vladimir ik Lihtenštán.
 2. Palatyn jest głową Palatynatu i reprezentuje go w stosunkach zewnętrznych.

§ 5. [Sejm Lichtensteinu — Lihtenštánthing]

 1. W skład Sejmu Lichtensteinu (teu. Lihtenštánthing) wchodzą członkowie Rodu von Lichtenstein, którzy przyłączyli swoje ziemie do Palatynatu.
 2. Obradom LiLihtenštánthingu przewodniczy Palatyn z prawem głosu.
 3. Lihtenštánthing udziela Palatynowi wiążących opinii we wszystkich kwestiach administracyjnych.
 4. Lihtenštánthing wyraża w jawnym obwieszczeniu zgodę na przyłączenie nowych ziem do Palatynatu, po wypełnieniu procedury opisanej w § 3., ptk. 2. niniejszego Statutu.

§ 6. [Opróżnienie Stolca Palatyńskiego i sukcesja]

 1. Palatyn wyznacza swojego następcę spośród członków Rodu von Lichtenstein.
 2. Palatyn pełni swój urząd do chwili: (1) ustąpienia ze Stolca Palatyńskiego przez jawną publikację aktu ustąpienia, (2) śmierci.
 3. Opróżnienie Stolca Palatyńskiego stwierdza Lihtenštánthing lub w przypadku jego braku — Król Teutonii.
 4. Jeśli Palatyn nie wyznaczy następcy, zarząd nad Palatynatem przechodzi na najstarszego członka Rodu von Lichtenstein zamieszkującego Królestwo Teutonii.
 5. Jeśli Królestwo Teutonii nie zamieszkuje żaden członek Rodu von Lichtenstein, Palatyna wyznacza Król Teutonii lub rozwiązuje Palatynat.

§ 7. [Zastępca Palatyna]

 1. Palatyn powołuje i odwołuje w jawnym obwieszczeniu swojego zastępcę wypełniającego w całości lub częściowo obowiązki zarządcy.
 2. Obwieszczenie musi zawierać określenie zakresu scedowanych obowiązków.
 3. Zastępcy Palatyna wypełniającego częściowo obowiązki zarządy przynależy tytuł Kanclerza Palatynatu.
 4. Zastępcy Palatyna wypełniającego w całości obowiązki zarządcy przynależy tytuł Regenta Palatynatu.

§ 8. [Przepisy końcowe]

 1. Statut nadaje Palatyn za zgodą Króla Teutonii.
 2. Zmian w Statucie dokonać może tylko Lihtenštánthing.
 3. Zmiana Statutu jest prawomocna po jej akceptacji przez Króla Teutonii.

(—) Vladimir ik Lihtenštán
Palatyn Lichtensteinu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny